Flere klager på at Mowi får sette ut fisk i Vegaøyan verdensarvområde: – Et knefall for oppdrettsindustrien

Nyheter
1430

Fiskeridirektoratet har mottatt fem klager i forbindelse med at Mowi får lov å drive oppdrett i verdensarvområdet i Vega kommune.

  • Saken er oppdatert torsdag 4. juni med en ekstra klager.
  • Saken er oppdatert klokken 12.25 torsdag 28. mai med presisering av hvem som har klaget. I en tidligere versjon av saken gikk det fram at Nordland Arbeiderparti har sendt inn klage. Dette stemmer ikke.

I 2016 ga Fylkesmannen i Nordland utslippstillatelse til Mowi for etablering av lokaliteten Rørskjæran S i Vega kommune. Senere ble det besluttet å gi storoppdretteren en tidsbegrenset lokalitetsklarering for fem år etter akvakulturloven.

I fjor trakk Miljødirektoratet tilbake utslippstillatelsen, og dette førte til at Fiskeridirektoratet region Nordland fattet vedtak om tilbaketrekking av lokaliteten fordi utslippstillatelsen var bortfalt.

Men i forrige måned opphevet Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratets vedtak fra 2019 om tilbakekalling av utslippstillatelsen, og stadfestet Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak. Dette betyr at Mowi kan sette ut fisk på lokaliteten. Dette fikk SVs stortingrepresentant Arne Nævra til å reagere sterkt.

Klager
Nå opplyser Fiskeridirektoratet til iLaks at de har omgjort tilbakekalling av tillatelsen. Dette etter klage fra Mowi.

Vegard Oen Hatten. FOTO: Jakob Østheim

– Fiskeridirektoratet fant ikke lenger grunnlag for tilbakekall av lokaliteten, sier senior kommunikasjonsrådgiver Vegard Oen Hatten i Fiskerdirektoratet til iLaks.

– Vedtaket vi har fattet, om omgjøring av tilbakekalling av tillatelsen, er det klagerett på, fortsetter han.

Det var klagefristens utløp kommet inn fem klager, opplyser Oen Hatten. Disse er fra Jon Suul, Peter Ogden, Riksantikvaren, fylkestingspolitiker Arne Mikalsen fra Nordland Venstre og tidligere fylkestingspolitiker fra Arbeiderpartiet Martin Skjefstad (felles klage) samt Forum for natur og friluftsliv Nordland (består av Naturvernforbundet i Nordland, Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland og Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland).

Martin Skjefstad meldte seg ut av Arbeiderpartiet i 2018 da Mowi fikk midlertidig tillatelse til oppdrett i Vega verdensarvområde. I klagen fra duoen Mikalsen og Skjefstad best det om at tillatelsen trekkes tilbake og at det får en oppsettende virkning. Dette for at Mowi ikke skal kunne sette ut fisk på lokaliteten før konsekvensutredningen er ferdig.

– Pinlig
En annen som har klaget til Fiskeridirektoratet er Jon Suul med adresse på Vega. I klagen, som iLaks har fått tilgang på, skriver Suul at han tidligere var ansvarlig for verdensarvnominasjonen fra Norge til UNESCO gjeldende blant annet Vegaøyan.

Vegaøyan ble skrevet inn på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv i 2004.

Vedtaket fra Fiskeridirektoratet kaller Suul for «overraskende og høyt deprimerende», og han mener det ikke er bra for direktoratets anseelse.

Lokalitet Rørskjæran S. KART: Barentswatch

«Et knefall for oppdrettsindustrien, som sikkert noen ønsker, på bekostning av nasjonalstatens internasjonale moralske forpliktelser generelt i forhold til Norges ratifikasjon (1980) av UNESCOs internasjonale konvensjon for vern av verdens natur og kulturarv (Verdensarvkonvensjonen) og spesielt Vegaøyans verdensarvområde (listeførte ved UNESCOs vedtak i Kina 2004)», skriver Suul.

Han stiller flere spørsmål, blant annet om hvorfor vedtaket til Fiskeridirektoratet er gjort før en pågående konsekvensutredning er gjennomført.

«Det utgjør en høyst arrogant handtering av saken som man kan undres over bakgrunnen for. Slik forvaltningspraksis burde være helt fremmed i norsk saksbehandling. Det et grep som juridiske myndigheter bør ettergå for å få avviklet», skriver Suul.

Han mener imidlertid at saken egentlig har lite med oppdrett å gjøre.

«Det kunne like gjerne vært et annet naturinngrep, vindmøller eller hva som helst av inngrep som undergraver områdets internasjonale vernestatus og nasjonalstatens internasjonale forpliktelser for et av de få områdene/objektene i Norge som har oppnådd slik verdensarvstatus her i landet», understreker Suul og legger til:

«Dette er i grunnen ingen fiskeri/oppdrettspolitisk sak, dette er en miljøvernpolitisk sak med klar utenrikspolitisk valør.»

Suul mener avslutningsvis at Norge på 80-tallet hadde en miljøpolitikk som verden så opp til, og at landet hadde et godt rykte og var til å stole på i det internasjonale samfunn.

«Nå er vi ikke der lenger og et hvert vedtak ala det famøse vedtak Fiskeridirektoratet region Nordland har gjort viser i praksis at Norge driter i internasjonale forpliktelser. Pinlig er det», avslutter Suul.

«Teknisk mangelfullt, juridisk usunt og forhastet»
Peter Ogden, som holder til i Wales, har skrevet en klage på hele 24 sider. Han omtaler seg selv som en «uavhengig verdensarvrådgiver».

Ifølge Ogden jobbet han i over 20 år som uavhengig rådgiver for Verdens naturvernunion (IUCN) i saker knyttet til verdensarv.

I klagen skriver Ogden blant annet at vedtaket til direktoratet er «teknisk mangelfullt, juridisk usunt og forhastet». Han mener vedtaket bryter med norske og europeiske miljøvurderingsprosedyrer, i tillegg til retningslinjene for vurdering av kulturminner, som er vedtatt av UNESCO med hensyn til utvikling innen verdensarvområder.

Ogden ber derfor om at vedtaket fra Fiskeridirektoratet oppheves til klagene er blitt behandlet ferdig.

Torsdag morgen 4. juni opplyser Fiskeridirektoratet til iLaks at det har kommet inn en ny klage fra Vegaøyans venner ved Inger Pedersen.