Trekker tilbake Mowis oppdrettstillatelse i Vega

Nyheter
1572

Miljødirektoratet kaller tilbake Mowi sin tillatelse til å starte oppdrett på Rørskjæran i verdensarvområdet i Vega kommune i Nordland.

Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Etter en grundig vurdering er vår konklusjon at tungtveiende allmenne hensyn tilsier at tillatelsen til oppdrett bør trekkes tilbake, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

– Det fremstår svært underlig
Fylkesmannen i Nordland ga 29. april 2016 Mowi tillatelse til oppdrett lokalitet Rørskjæran i verdensarvområdet.

Nordland fylkeskommune besluttet 3. juli i fjor å gi Mowi en tidsbegrenset lokalitetsklarering for fem år etter akvakulturloven.

Det kom inn flere klager på fylkeskommunens vedtak, blant andre fra Riksantikvaren, og en klage var også knyttet til Fylkesmannens tillatelse til oppdrett etter forurensningsloven. Klagene ble sendt til Fylkesmannen i Nordland for behandling.

Fylkesmannen besluttet i mars å opprettholde sitt vedtak om tillatelse til oppdrett på Rørskjæran og oversendte klagesaken til Miljødirektoratet. I slutten av mars avviste Miljødirektoratet klager på tillatelsen, men sa samtidig at de vurderte å kalle tillatelsen tilbake.

– Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt og vi vet derfor ikke nok om hvilke konsekvenser fiskeoppdrett kan ha for verdensarvområdet og de verdiene som skal tas vare på. Det pågår innhenting av kunnskap, og vi mener at det vil være uheldig med ny havbruksvirksomhet på lokaliteten før de nye utredningene er gjort, sier Hambro.

Mowi er informert om vedtaket og kan klage innen tre uker. Klima- og miljødepartementet avgjør en eventuell klagesak. I midten av mars bekreftet Mowi overfor iLaks at de arbeidet med å klargjøre lokaliteten for drift.

– Det fremstår svært underlig for oss at Miljødirektoratet havner på denne konklusjonen nå, tre år etter at tillatelsen er gitt. Vi må nå gjennomgå vedtaket før vi vil gi ytterligere kommentarer til vedtaket og konsekvenser av dette, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi til Brønnøysunds Avis.

Vil saksøke staten
Til NRK sier ordfører Andre Møller at Vega kommune vil komme til å saksøke staten for økonomisk kompensasjon.

– Vi kommer til å tape seks millioner i året pluss ringvirkninger. Hvis dette blir utfallet kommer vi til å søke staten om økonomisk kompensasjon eller flere offentlige arbeidsplasser. Vi kan ikke ha det sånn, sier Møller.

Unesco: Ikke godt nok utredet
Vegaøyan ble skrevet inn på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv i 2004.

Unescos rådgivende organer har gitt tilbakemelding om at konsekvensene av ny oppdrettsvirksomhet innenfor verdensarvområdet ennå ikke er godt nok utredet.

– Norge er folkerettslig forpliktet til å gjøre alt for å verne og bevare verdensarvverdiene. Å etablere oppdrett i verdensarvområdet uten en tilstrekkelig konsekvensvurdering knyttet til verdensarvverdiene, vil være i strid med de forsikringene norske myndigheter har gitt til Unesco. Vi mener at hensynene til verdensarvverdiene og Norges ansvar for å ivareta disse må tillegges vesentlig større vekt enn virksomhetens økonomiske interesse i å beholde tillatelsen, sier Hambro.

– Etter vår vurdering er det heller ikke forenelig med Norges ambisjon om å utvikle norske verdensarvområder som fyrtårn for beste praksis i natur- og kulturminneforvaltning. Ny næringsvirksomhet i området kan også redusere verdien av planlagte utredninger som skal gi ny og relevant kunnskap, sier miljødirektøren.

For å kunne vurdere konsekvensene den omsøkt oppdrettsvirksomhet kan ha for ærfuglen trengs det en kartlegging av hvilke områder som er særlig viktige for ærfugl, og hvordan støy, ferdsel og utslipp kan få betydning for ærfuglens tilgang til og bruk av disse områdene.

Uttalelser fra Unesco om ny havbruksvirksomhet
Mowi har overfor Miljødirektoratet argumentert for at verdensarvstatusen ikke representerer noe absolutt hinder for fiskeoppdrett.

Selskapet viser blant annet til at et annet selskap har fått tillatelse til fiskeoppdrett i verdensarvområdet. Klima- og miljødepartementet ga i 2012, etter kontakt med Unesco, uttrykk for at virksomheten ikke ville representere en trussel mot verdensarvverdiene. Mowi mener at tilbakekallelse av deres oppdrettstillatelse vil innebære forskjellsbehandling.

Miljødirektoratet viser til at Unesco i 2016 fikk henvendelser om søknader om etablering av ny havbruksvirksomhet ved lokalitetene Rørskjæran og Hysvær. Henvendelsene resulterte i en prosess hvor internasjonale eksperter vurderte kunnskapsgrunnlaget om miljøkonsekvenser som utilstrekkelig og frarådet norske myndigheter å innvilge søknadene.

Grunnlag for å kalle tilbake tillatelsen
Miljødirektoratet påpeker at Fylkesmannen i Nordland ikke tok hensyn til Vegaøyans verdensarvstatus da de innvilget søknaden om tillatelse etter forurensningsloven og at dette er en mangel ved skjønnsutøvelsen som kan ha påvirket innholdet i avgjørelsen. Miljødirektoratet mener derfor at vedtaket kan settes til side som ugyldig med hjemmel i forvaltningsloven.

Det er også Miljødirektoratets vurdering at hensynene for omgjøring av vedtaket er så tungtveiende at omgjøring uansett kan skje på grunnlag av ulovfestede forvaltningsrettslige regler.