Mistanke om ILA ved lokalitet hos Emilsen Fisk

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Ånholmen i Namsos kommune i Trøndelag. Emilsen Fisk driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Det skriver Mattilsynet i en pressemelding. Oppdretteren varslet Mattilsynet 14. januar om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken er basert på kliniske funn og resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytic etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. - Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal...