Urovekkende ja til gruvedumping

541

– Nærings- og fiskeridepartementets anbefaling om å si ja til dumping av gruveavfall i Repparfjorden er urovekkende. Ingen av innspillene fra sjømatnæringen er tatt til følge så langt i prosessen, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal avgjøre om det skal tillates utvinning av kobberforekomster på Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark. Gruvedriften forutsetter at det tillates dumping av omlag to millioner tonn avfall i Repparfjorden. Torsdag sendte Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sin uttalelse der det anbefales gruvedrift.

Krever kunnskapsbasert forvaltning
FHL er ikke imot ny næringsutvikling, og forstår at det er store forventninger knyttet til mineralnæringen i nord. Organisasjonen er positiv til at det nye næringsdepartementet er offensive på tilrettelegging for næringsutvikling.

– Men vi er imot virksomhet som rammer mulighetene for sjømatproduksjon og fiskerier, og vi forventer at alle næringssektorer behandles likt og er underlagt en kunnskapsbasert forvaltning. I Nussir-saken ser det ut til at konklusjonene er gitt på forhånd, sier Geir Ove Ystmark.

En samlet sjømatnæring har framsatt krav om at eventuell gruvedrift ikke må gå på bekostning av mattrygghet, gyteområder eller muligheten for fangst og produksjon av sjømat. FHL kan ikke se at disse hensynene er tilstrekkelig ivaretatt og reagerer derfor kraftig på at NFD i sin pressemelding viser til at næringen ”har gitt viktige bidrag” i prosessen.

Deponi i laksefjord
FHL mener også det er et skrikende paradoks at man vil åpne for et enormt gruvedeponi i en nasjonal laksefjord.

– Myndighetene har på den ene siden forbudt lakseproduksjon i fjordsystemet angivelig for å verne villaksen, men vil altså åpne for dumping av gruveavfall i den samme fjorden. Vi har også tidligere sett at villaksvernet må vike når det skal tilrettelegges for gruvevirksomhet. Samtidig er det sterke restriksjoner mot matproduksjon i de samme områdene. Vi forventer at ulike næringer behandles likt, og at det legges vekt på faglige vurderinger, sier Geir Ove Ystmark.

FHL vil i samarbeid med andre sjømatorganisasjoner fortsette dialogen med mineralnæringen for å komme fram til de beste løsninger, men stiller seg så langt kritisk til prosessen knyttet til departementets anbefaling som ser ut til å gå på tvers av faglige innspill fra eksempelvis Havforskningsinstituttet.