Stadion Laks får 2,37 utviklingstillatelser

Nyheter
821

Fiskeridirektoratet gir Stadion Laks tilsagn om to tillatelser på 780 tonn MTB og én tillatelse på 289 tonn MTB, totalt 1.849 tonn MTB, eller om lag 2,37 utviklingstillatelser for konseptet «Stadionbasseng».

Det opplyser Fiskeridirektoratet i en melding tirsdag formiddag.

Stadion Laks, eid av trioen Lingalaks, Bjørn Myrseth og Knut Solberg, søkte våren 2016 om 16 utviklingskonsesjoner for konseptet, som har semi-lukkede produksjonsenheter i betong.

Rett før jul i 2017 fikk selskapet beskjed om at konseptet kunne få to og en halv utviklingskonsesjoner. Fiskeridirektoratet ville gå videre med behandling av søknaden med tanke sikte på å gi inntil 1.849 tonn MTB, som tilsvarer to tillatelser på 780 tonn og én tillatelse på 289 tonn MTBDette vedtaket ble påklaget i februar 2018. Samtidig foreslo Stadion Laks en alternativ løsning hvor vedtaket ble omgjort, og det ble gitt tillatelser til å utvikle to bassenger, der basseng 2 ville være 50 prosent større enn basseng 1. Biomassebehovet ble anslått til å være totalt 6.930 tonn MTB, som tilsvarte en biomassetetthet på 75 kg/m3 for begge bassengene.

I et vedtak i november 2018, aksepterte Fiskeridirektoratet den alternative løsningen. Fiskeridirektoratet opprettholdt imidlertid vurderingen om at det var tilstrekkelig å tildele tillatelser for en biomassetetthet på 50 kg/m3 for å teste ut teknologien i prosjektet. Det ble presisert at Fiskeridirektoratet ikke anså det nødvendig med biomasse for å teste ut bassengene samtidig. Fiskeridirektoratet avslo fortsatt søknaden hva gjaldt 12,5 av 16 omsøkte søknader, men gikk videre med saksbehandlingen med sikte på å tildele inntil 2.748 tonn MTB. Stadion Laks klaget på dette vedtaket i desember 2018, men Fiskeridirektoratet opprettholdt vedtaket, og oversendte klagen til Nærings- og fiskeridepartementet 4. februar i år.

På forespørsel fra Stadion Laks bekreftet Fiskeridirektoratet i e-post 21. februar i år at direktoratet ville gå videre med behandling av søknaden basert på et basseng, med sikte på å tildele inntil 1.849 tonn MTB i tråd med direktoratets første vedtak om delvis avslag, dersom klagen ble trukket. Stadion Laks trakk klagen i april i år.

«Oppsummert er det Fiskeridirektoratet sin vurdering at Stadionbassengets utforming, material og tilhørende løsninger sett i sammenheng gjør at konseptet innebærer et nyhetselement, og at konseptet også vil være en vesentlig forbedring i forhold til kjent teknologi på området. Konseptet vurderes også til å være realiserbart både konstruksjonsmessig og driftsmessig. Samlet sett vurderer Fiskeridirektoratet at Stadionbassenget innebærer betydelig innovasjon», heter det i begrunnelsen fra Fiskeridirektoratet i forbindelse med tildeling av tillatelsene.