Ønsker å bygge lusefritt og rømningsfritt «laksebasseng»

Nyheter
2359

Fiskeridirektoratet har bekreftet at Bjørn Myrseth er involvert i Stadion Laks, og at det er han som søker om utviklingskonsesjonene på vegne av selskapet.

Myrseth er en kjent person i næringen, og har vært med siden 70-tallet.

iLaks har fått delevis innsyn i søknaden som beskriver konseptet.

Vil bruke Stadionbassenget
Stadion Laks ønsker å utvikle Stadionbassenget for oppdrett av laks. Dette bassenget er et lukket basseng på 34.000 kvadratmeter som flyter i sjøen og har en lengde, bredde og dybde på 109 x 30 x 15 meter. Selskapet legger til grunn en maksimal biomasse på 50 kg/m3. Dette vil gi en maksimal biomasse opp mot 1700 tonn i bassenget.

Anlegget på 34.000 kvadratmeter sett ovenfra. Illustrasjon: Stadion Laks

Vann pumpes inn i bassenget og vannkvaliteten blir kontinuerlig kontrollert for a sikre god fiskevelferd. Hovedmengden av slam skilles ut, filtreres og oppkonsentreres for transport til videre anvendelse. Bassengene bygges i armert betong. Bassenget flyter ved at det er innstøpt langsgående flytekammer på hver av bassengets langsider. Bassenget kan ikke synke selv om det går hull i bassenget f.eks. ved at et skip i fart seiler på bassenget.

Tilnærmet lusefritt
Stadion bassenget vil ha sitt vanninntak på 20 -35 meters dyp. Dette vanndypet inneholder vanligvis ikke pelagiske stadier av lakselus og selskapet forventer at laksen i Stadion bassenget vil være tilnærmet fri for lus. Dersom det likevel blir behov for behandling mot lus vil behandling være enklere enn i en åpen merd fordi volumet er kjent, vanngjennomstrømmingen kan stoppes og bassenget har opplegg for tilsetting av oksygen. Bruk av ferskvann til behandling mot lus vil være den foretrukne metoden om behandling mot lus blir aktuelt.

Mindre risiko for rømming
I merdbasert oppdrett kan det skje rømming av laks hvis de ter hull i noten, ved skifting eller vasking av not eller når noten hales opp ved sortering av fisk. Ved sortering av fisken i Stadionbassenget blir ikke fisken tatt opp av sjøen. Dette eliminerer muligheten for rømming i forbindelse med disse aktivitetene, skrives det i søknaden.

Vanskelig for å synke
Konstruksjonen vil ha faste vegger i betong, og alle innløp og avløp vil bli sikret med doble rister med lysåpninger tilpasset fiskestørrelsen. Anlegget vil ligge i skjermet farvann og bassenget kan vanskelig synke på grunn av oppdriftsrørene og deres seksjonering. Selv om vann trenger inn i to seksjoner, f. eks ved at et skip kjører inn i anlegget, så vil Stadionbassenget likevel flyte. Det må mer omfattende skader til før bassenget synker. Armeringen i betongen vil utgjøre et gitterverk som i stor grad vil holde bassenget lukket selv om det er lekk. Så stor skade at en vesentlig del av fisken rømmer vurderes som svært usannsynlig, skriver selskapet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tverrsnitt av anlegget.

Slam og avfall samles opp
Stadionbassenget gir mulighet for oppsamling av slam og fôrspill. Dette vil bli samlet opp gjennom åpninger i bunnen av bassenget og sugd opp til overflaten for videre transport og behandling.

Fiskevelferd
God fiskevelferd sikres ved at det blir pumpet inn nytt vann, og oksygen og C02 blir overvåket og justert for å sikre stabilt miljø og god fiskevelferd. Vannstrømmen i bassenget vil bli målt i en rekke punkter i hele bassengets lengde. Vannstrømmen vil bli regulert slik at den er 0,5 -1,0 ganger fiskens kroppslengde per sekund. Dette vil gi fisken god trivsel og en fast, fin filet uten for meget fett.

8,5 millioner tonn i året
For å få en god utnyttelse av Stadionbassenget og med mulighet for uttesting av optimale driftsforhold vil anlegget bli bygget ut med til sammen fem Stadionbasseng. Ved full utnyttelse av anlegget vil Stadion Laks AS fa en produksjonskapasitet på omlag 8,5 millioner tonn laks per år.

Utprøving i liten skala vurderes som økonomisk urealistisk, da en liten skala utprøving ikke vil gi svar på strømnings, vekst og driftsforhold ved bassenget. Stadion Laks vurderer det som nødvendig å utprøve bassenget i full skala og vil etablere et omfattende test og utviklingsprogram i forbindelse med byggingen av bassenget.

Betydelig investering
Prosjektet krever betydelige investeringer og innkjøp av tjenester, i området 500 millioner kroner i tillegg til driftskostnader i utviklingsperioden over ni år. Stadion Laks finner det nødvendig med en så omfattende innsats både investeringsmessig og tidsmessig for å få bekreftet konseptets betydelige potensial innen både miljømessig bærekraft, god arealutnyttelse og verdiskaping, skriver selskapet i sin søknad.