Stadion Laks kan få flere utviklingstillatelser etter klage

Nyheter
2083

Foreslo alternativ løsning for det omsøkte konseptet «Stadionbasseng».

Selskapet Stadion Laks, eid av trioen Lingalaks, Bjørn Myrseth og Knut Solberg, søkte våren 2016 om 16 utviklingskonsesjoner basert på konseptet «Stadionbasseng», semi-lukkede produksjonsenheter i betong.

Rett før jul i fjor fikk selskapet beskjed om at konseptet kunne få to og en halv utviklingskonsesjoner. Dette vedtaket ble påklaget i februar i år. Samtidig foreslo selskapet en alternativ løsning hvor vedtaket ble omgjort, og det ble gitt tillatelser til å utvikle to bassenger, der basseng 2 ville være 50 prosent større enn basseng 1. I den opprinnelige søknaden tok selskapet utgangspunkt at det skulle bygges fem bassenger.

Det er denne alternative løsningen Fiskeridirektoratet har vurdert.

Anbefaler trinnvis utvikling
Ifølge Fiskeridirektoratets vurdering vil basseng 1 bare kunne lokaliseres på skjermede lokaliteter, som følge av dimensjonerende Hs på 1,6 meter. Basseng 2 vil kunne ligge på rundt 80 prosent av dagens lokaliteter, som følge av dimensjonerende Hs på 2,5 meter.

«Forbedringen med hensyn til mulige steder for lokalisering av Basseng 2 sett opp mot Basseng 1 anses å være vesentlig», skriver direktoratet, og legger til at dette er et aspekt som gjør at teknologien i prosjektet vil ha et større innovasjonspotensiale enn et prosjekt som kun omfatter realisering av basseng 1.

«Fiskeridirektoratet legger videre til grunn at det er nødvendig for gjennomføringen prosjektet at Stadion Laks først bygger basseng 1, og at erfaringene fra dette tas med i arbeidet med basseng 2. Den trinnvise utviklingen vil også kunne bidra til at innovasjonspotensialet for basseng 2 øker ytterligere, da tekniske løsninger vil kunne videreutvikles basert på erfaringene fra prosjektering, bygging og drift. Fiskeridirektoratet vil derfor vurdere behovet for antall tillatelser basert på at det bygges to basseng i tråd med skissert alternativ løsning.»

Vurderer flere tillatelser
Ifølge Stadion Laks har den alternative løsningen et samlet biomassebehov på 6.930 tonn (2.770 tonn i basseng 1 og 4.160 tonn i basseng 2). Planlagt biomassetopp er 5.521 tonn i utviklingsprosjektet. Stadion Laks hevder det er viktig at begge enhetene gis tillatelse til å benytte en tetthet opp mot 75 kg/m3.

«Det er Fiskeridirektoratet sin vurdering at det er tilstrekkelig å tildele tillatelser for en biomassetetthet på 50 kg/m3 for å teste ut teknologien i prosjektet. Fiskeridirektoratet legger til grunn at dette tilsvarer 1.849 tonn for basseng 1 og 2.748 tonn for basseng 2, totalt 4.597 tonn», heter det i vedtaket.

Fiskeridirektoratet vil i tråd med det som fremgår over gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til tre tillatelser på 780 tonn og én tillatelse på 408 tonn.