SalMar hadde aldri sett bakterien ramme øynene på laksen – måtte slakte ut hel merd

Nyheter
1577

I uke 12 igangsatte SalMar Nord utslakting av hele merd 1 ved Finnvik-lokaliteten etter at veterinærene kunne konstatere at en ukjent sykdom hadde rammet øynene til laksen.

Det framkommer av et brev som lakseselskapet har sendt inn til Mattilsynet hvor de gjør rede for hvilke tiltak de har gjort etter påvisningen av sykdommen.

– Ukjent
Ifølge utvekslingen har SalMar Nord grunn til å tro at det er snakk om bakterien Tenacibaculum.

– At denne bakterien manifesterer seg inni øyet er en ukjent og ny problemstilling for både SalMar Nord og fiskehelsetjenesten, og det har derfor vært utfrodrende å få stilt en diagnose, samt vurdere utviklingen, skriver Salmar Nord i redegjørelsen til Mattilsynet.

Nedgående dødelighet
Selskapet hevder videre at ting tyder på at det er en mindre gruppe som er affisert av sykdommen.

– Det er allerede gjort slakteuttak av Finnvika merd 1 denne uka med 96,9 superiorandel, skriver SalMar.

Dødeligheten skal ha vært nedgående i den siste tiden før brevet ble skrevet (datert 24. mars), men likevel har ikke de igangsatte tiltakene ført til at situasjonen har bedret seg, og de begynte derfor utslakting av merd 1 i slutten av mars.

Delvis utslakting
Også i merd 6 og 7 var situasjonen bekymringsverdig.

– Den svake fisken holder seg i de øvre vannmassene, og er mer eller mindre apatisk.

Også her opplyser SalMar om at det vil foretas utslakting, men bare av deler av fisken.

– Uttak av svimere vil i tillegg opprettholdes og intensiveres. Individer som tas ut av produksjonsenheten registreres som destruert i FishTalk, og avlives på en fiskevelferdsmessig forsvarlig måte.

SalMar slår videre fast at det ikke ser ut til at den mystiske øyesykdommen har konsekvenser for fiskens øvrige organer.