Oppdrett i Vegaøyan verdensarvområde: Fiskeridirektoratet tok ikke klager til følge

Nyheter
1351

Mowi er et steg nærmere tillatelse til å gjenoppta etablering av akvakultur-lokalitet i Vegaøyan verdensarvområde.

Saken om oppdrett i Vegaøyan verdensarvområde har pågått siden 2016 da Fylkesmannen i Nordland ga utslippstillatelse til Mowi for etablering av lokaliteten Rørskjæran S i Vega.

To år senere fikk storoppdretteren en tidsbegrenset lokalitetsklarering for fem år etter akvakulturloven. Dette vedtaket ble påklaget av flere, og disse klagene er til behandling hos Nordland fylkeskommune.

I april i fjor trakk Miljødirektoratet tilbake utslippstillatelsen, og dette førte til at Fiskeridirektoratet region Nordland fattet vedtak om tilbaketrekking av lokaliteten fordi utslippstillatelsen var bortfalt.

Men i april opphevet Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratets vedtak fra 2019 om tilbakekalling av utslippstillatelsen, og stadfestet Fylkesmannen i Nordland sitt vedtak.

Senere samme måned fattet Fiskeridirektoratet vedtak om omgjøring av tilbaketrekking av lokaliteten etter klage fra Mowi. Dette fordi direktoratet ikke lenger fant grunnlag for tilbakekall av lokaliteten. Dette innebar at Mowi fikk tillatelse til akvakultur på lokaliteten i tråd med fylkeskommunens vedtak om midlertidig klarering av lokaliteten.

Ferdigbehandlet
Fiskeridirektoratet mottok i alt seks klager etter vedtaket i april om omgjøring av tilbaketrekking av lokaliteten. Klagene er nå ferdigbehandlet av direktoratet.

– Vi har behandlet klagene fra Riksantikvaren, Forum for natur og friluftsliv Nordland (består av Naturvernforbundet i Nordland, Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland og Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland) og Vegaøyans venner. Vi opprettholder vårt vedtak om omgjøring av tilbaketrekking av lokaliteten Rørskjæran S, sier seniorrådgiver Knut Inge Engelbreth i Fiskeridirektoratet til iLaks.

– Når det gjelder de tre andre klagene er disse blitt avvist fordi disse klagerne ikke har rettslig klageinteresse i saken, legger han til.

Klageinnstillingen fra direktoratet er nå oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet for endelig klagebehandling.

Vurdering av klagene
iLaks har fått tilgang på Fiskeridirektoratets brev til departementet, der klagene vurderes. Både Forum for natur og friluftsliv Nordland og Vegaøyans venner anførte i sine klager manglende konsekvensutredning i forbindelse med oppdrett i verdensarvområdet. 

«Det følger av forskrift om konsekvensutredninger § 8 første ledd bokstav b jf. vedlegg II nummer 1 bokstav f jf. § 10 at «tiltak» innen akvakultur skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. I dette tilfellet er det tale om omgjøring av et vedtak om tilbaketrekking av en lokalitet, og Fiskeridirektoratet vurderer at det ikke foreligger krav om konsekvensutredninger i denne saken», heter det i brevet fra direktoratet.

Riksantikvaren skrev i sin klage at Fiskeridirektoratet ikke hadde tatt hensyn til verdensarvverdiene, og at saken derfor ikke var tilstrekkelig opplyst etter forvaltningsloven.

«Fiskeridirektoratet viser til forvaltningsloven § 17 første ledd første punktum som har følgende ordlyd: «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». I note 480 til forvaltningsloven i Norsk Lovkommentar ved Jan Fridthjof Bernt fremgår det at «[h]vor omfattende undersøkelser som kreves etter § 17 første ledd avhenger også av sakens art.» Fiskeridirektoratet viser til at tilbaketrekking av lokaliteten i denne saken er begrenset til spørsmålet om hvorvidt utslippstillatelsen var bortfalt, jf. akvakulturloven § 9 første ledd bokstav e. Fiskeridirektoratet kan ikke se at kravene til sakens opplysning innebærer at Fiskeridirektoratet har plikt til å foreta nærmere undersøkelser eller vurderinger av verdensarvverdiene», skriver direktoratet, som altså mener saken er tilstrekkelig opplyst etter forvaltningsloven.

Utsatt etablering
Fiskeridirektoratet har for øvrig besluttet at Nordland fylkeskommunes vedtak av juli 2018 om tidsbegrenset lokalitetsklarering ikke skal iverksettes før klagene på dette vedtaket er avgjort. Dette betyr at Mowi må vente på klagebehandlingen her før de kan fortsette arbeidet på lokaliteten.

– Fiskeridirektoratet vurderer at hensynet til verdensarv-verdiene i denne saken utgjør et særegent og tungtveiende forhold som taler for utsatt iverksetting av fylkeskommunens vedtak, og vi legger avgjørende vekt på dette i vår vurdering, uttalte kyst- og havbruksdirektør Øyvind Lie i en pressemelding i juni.