Nyvalgt borevisor vil granske konserninterne transaksjoner i FiiZK-konkursene

Nyheter
0

Tingretten har utpekt egen borevisor som skal støtte bostyreren i det videre arbeidet.

Bostyrer Nils Håkon Risberg får hjelp fra KPMG-partner og statsautorisert revisor Sverre Einersen i det videre arbeidet med å undersøke konkursene i FiiZK-selskapene. Det har tingretten bestemt. Einersen har sin spesialkompetanse innenfor insolvens. Han har omfattende erfaring med rekonstruksjoner, konkurser og granskning.

– Dette er jo en konsernstruktur og da vil det naturlig nok være stort fokus på konserninterne transaksjoner forut for konkursåpningen, sier Sverre Einersen til iLaks.

Når inntraff betalingsproblemene?
Daglig leder Kjell Flatejord hos Aqua Dykk i Førde har fortalt at de rykket ut til havariet i Sognefjorden, som ble meldt 16. november i fjor. Han og selskapet fikk ikke betalt for den utrykningen. Flatejord sin erfaring har vært at det tok det lang tid å få betalt for arbeid de utførte for FiiZK. Inntrykket hans var at FiiZK hadde likviditetsproblemer før havariet.

En annen bedrift som har tapt penger er offshore-verftet Leirvik på Stord. Det bekrefter administrerende direktør Helge Gjøsæter. Han ønsker ikke så si noe om når verftet utførte jobben.

– Vi har på nåværende tidspunkt ingen kommentar til denne saken, skriver han i en SMS.

En populær måte å få inntrykk av likviditeten i en virksomhet på er å beregne likviditetsgrad. Nøkkeltallet for den såkalte «likviditetsgrad 1» (omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld) bør være høyere enn to.

Dersom man korrigerer for konsernfordringer hadde fire av de konkursrammede selskapene en likviditetsgrad på under én ved utgangen av 2021. Kun FiiZK Operational Services hadde høyere enn to. De hadde et nøkkeltall på 13,8.

Midler stilt til rådighet
KPMG-revisor Einersen understreker at insolvenstidspunktet er viktig.

– I alle konkurser vil det være viktig å stadfeste så nøyaktig som mulig, fordi det har en del konsekvenser for andre vurderinger, sier han.

Hvor omfattende oppdraget til borevisoren blir, er ikke avklart. Det avhenger blant annet av det finansielle handlerommet i boet.

– Mandatet vil også naturlig måtte avgrenses i forhold til hvilke midler som stilles til rådighet, og det overordnede fokus vil alltid være på forhold som kan komme kreditorfellesskapet til gode, sier han.

Siste offentlige årsregnskaper for de konkursrammede selskapene er fra 2021. En gjennomgang av selskapsregnskapene til FiiZK Holding, FiiZK Ecomerden, FiiZK Group og FiiZK Operational Service viser at ved utgangen av 2021 var den samlede kontantbeholdingen på i underkant av en million kroner. FiiZK Closed Systems hadde 43,3 millioner kroner på konto.

Sammensatt mandat
Sverre Einersen vil i sitt arbeid rette oppmerksomheten mot disposisjoner som skjedde like før konkursene.

– Det er foretatt en type virksomhetsoverdragelse kort tid forut for konkursåpning. I alle tilfeller av denne typen må vi ta stilling til hvordan den er gjennomført, sier han.

Les mer om disposisjonene her:

Einersen jobber ut i fra et mandat som han har fått fra bostyrer Nils Håkon Risberg.

– Kan du si noe mandatet du har fått?

– Det er for tidlig å si noe om det endelige mandatet for borevisjonen ennå, da det vil være en avveining som gjøres med bostyrer og tingretten. Men slike mandat vil ofte innebære bistand med å stadfeste insolvenstidspunkt. Videre vil det være interessant å se på handel med nærstående parter, om det har vært kritikkverdige straffbare erstatningsbetingende handlinger og hvordan regnskaps- og økonomifunksjonen har fungert, svarer han.