Solgte FiiZK Digital like før konkursene

Nyheter
0

Kjøperen var det nyetablerte selskapet FiiZK Topco. 

Fem selskaper i FiiZK-konsernet er blitt slått konkurs 4. september.

Styret i FiiZK Holding godkjente en redegjørelse og erklæring knyttet til verdsettelse av datterselskapet FiiZK Digital 17. juli. FiiZK Digital skulle selges til FiiZK Topco.

Konvertering av fordring
Den 24. august mottok Foretaksregisteret redegjørelsen. Her fremgår det at det gjelder inngåelse av avtale etter aksjelovens paragraf 3-8, mellom FiiZK Holding og FiiZK Topco.

I redegjørelsen kommer det frem at FiiZK Topco kjøpte FiiZK Digital-aksjene for 7,1 millioner kroner, og at transaksjonen forutsetter en konvertering av en fordring på 66,4 millioner kroner.

«Kjøpesum for aksjene i Digital er på NOK 7,103 millioner (basert en verdsettelse på NOK 7,300 millioner kroner på 100 % basis), og skal gjøres opp kontant ved gjennomføring. Det er forutsatt konvertert fordring på NOK 66 434 545, 88 som Selskapet har på Digital til 29 687 nye aksjer i Digital. Disse aksjene vil inngå i overdragelsen til  FiiZK TopCo.», skriver styret i FiiZK Holding.

Aksjelovens paragraf 3-8 anvendes i forbindelse med transaksjoner mellom såkalte nærstående parter. Bestemmelsen krever av styret skal godkjenne avtaler mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder på gitte vilkår:

«…der selskapets ytelse på tidspunktet for inngåelse av avtalen har en virkelig verdi som er større enn 2,5 prosent av balansesummen i selskapets sist godkjente årsregnskap».

Nærstående parter
Det er statsautorisert revisor Arve Garberg hos BDO som har uttalt seg om redegjørelsen som styret i FiiZK Holding har utarbeidet. Revisoren konkluderer med at verdsettelsen av FiiZK Digital virker rimelig.

«Etter vår mening er det rimelig samsvar mellom verdien av eiendelen selskapet skal avhende og det avtalte vederlaget på kr 7.103.000», konkluderer Garberg.

Revisoren vil ikke si noe om vurderingen.

– Vi kan ikke kommentere dette på grunn av vår taushetsplikt. Ta kontakt med ledelsen i selskapet, skriver Garberg i en SMS.

Administrerende direktør Torstein Rønning i FiiZK-konsernet er styreleder FiiZK Digital. Varamedlem i FiiZK Digital-styret er selskapets tekniske direktør, Torbjørn Skjetne. Skjetne er også styremedlem i FiiZK Topco.

iLaks har sendt en henvendelse til Torstein Rønning om han kan forklare transaksjonen. Han har ikke besvart denne.