Lofoten Salmon må etablere seg lengre vekk fra naboen

Nyheter
1061

Mattilsynets hovedkontor har endelig avgjort klagesaken mellom Framnessmolt og Lofoten Salmon.

I oktober 2018 fattet Mattilsynet region Nord vedtak om godkjenning av etablering av Lofoten Salmon sin lokalitet Landfastøya. Måneden etter klaget naboen Framnessmolt, som i dag heter Polarsmolt, på regionens vedtak fordi de mente at anlegget til Lofoten Salmon ville gjøre at den totale smitterisikoen i området ble uakseptabel.

Lofoten Salmon fikk i januar i fjor innvilget konsesjon for sette- og matfisk for en total produksjon på inntil 3.100 tonn MTB. Selskapet har i første omgang bestemt seg for å satse på realisere smoltplanene.

Må øke avstanden
Etter at regionskontoret fastholdt sitt vedtak om godkjenning av lokaliteten, ble saken oversendt til Mattilsynets hovedkontor for endelig behandling i april i fjor. Nå har hovedkontoret fattet et nytt vedtak i saken hvor de også har innhentet en faglig uttalelse fra Veterinærinstituttet. 

I det nye vedtaket gis Lofoten Salmon godkjenning til etablering av et nytt settefiskanlegg på Framnes i Lofoten i Vågan kommune. Godkjenningen gis for produksjon av inntil fem millioner smolt/postsmolt i størrelse opptil 800 gram, men på gitte vilkår.

Lofoten Salmon må blant annet etablere sitt planlagte anlegg lengre vekk fra Polarsmolts settefiskanlegg. Opprinnelig var avstanden angitt til ti meter, men i et nytt forslag fra Lofoten Salmon, er avstanden mellom settefiskanleggene på mellom 150 og 200 meter. 

«Etter en samlet vurdering, og med støtte fra Veterinærinstituttets faglige uttalelse, mener Hovedkontoret at minimum 150 m mellom de to virksomhetene (settefiskanleggene) kan benyttes i dette tilfellet, gitt at andre kompensatoriske tiltak også gjennomføres», skriver Mattilsynet.

Som kompensatoriske tiltak navnes blant annet egen adkomstvei til Lofoten Salmons anlegg, ingen vannkontakt mellom de to settefiskanleggene, dreneringssone, betongmur og gjerde mellom virksomhetene samt doble vegger i oppdrettskarene.

Mattilsynet mener videre at det ikke er faglig forsvarlig å etablere et matfiskanlegg på samme industriområde i kort avstand (150-200 meter) fra Polarsmolt.

Forsvarer tidsbruk
Mattilsynet forklarer også litt om bakgrunnen for den lange saksbehandlingstiden.

«Dette er en ny situasjon i den forstand at det ikke finnes forvaltningspraksis. Det samme gjelder også for selve sakskomplekset vi står overfor. Etablering av et settefiskanlegg/matfiskanlegg svært tett opptil en konkurrerende virksomhet, og en torskelokalitet, bringer med seg nye prinsipielle vurderinger knyttet til smitterisiko som ikke tidligere er avklart. Ettersom tilsvarende saker ikke har vært behandlet mener Hovedkontoret det var riktig å gjennomføre en grundigere saksbehandling enn forvaltningsloven foreskriver. Hovedkontoret mener det var god forvaltningsskikk å la partene imøtegå Hovedkontorets vurderinger før vedtaket eventuelt fattes, og i tillegg å innhente en uavhengig faglig uttalelse fra Veterinærinstituttet som en del av saksbehandlingen», heter det i vedtaksbrevet. 

Vedtaket fra hovedkontoret er endelig, og kan ikke påklages videre. 

Les også: – Vi ønsker å finpusse teknologien slik at vi er sikre på at alt fungerer før vi lar andre slippe til