Hydrogenperoksid kan skade nøter

1033

Fiskeridirektoratet er bekymret for at konsentrert hydrogenperoksid kan komme i direkte kontakt med nøtene over vann og forårsake skader som kan føre til alvorlige rømminger.

I en pressemelding ber Fiskeridirektoratet næringen være observant på problemstillingen og inkludere risikoen for slike hendelser i sine systemer.

Not som har vært utsatt for hydrogenperoksid over vann. Foto: Egersund Net AS

Området som har vært utsatt for hydrogenperoksid over vann har en mørk brun farge. Foto: Egersund Net AS

Omfattende svekkelse på nøtene
Fiskeridirektoratet fikk for en tid tilbake informasjon fra Bremnes Seashore AS om skade på to nøter i forbindelse med bruk av hydrogenperoksid (H2O2) ved badebehandling. Skaden førte ikke til at fisk rømte, men svekkelsen av nøtene var så omfattende at det viser at det er risiko for rømming dersom hydrogenperoksid kommer i kontakt med nøter over vann og får virke direkte på notlinet.

Utveksler erfaringer
Representanter frå Bremnes Seashore AS, Egersund Net AS, Akzonobel (produsent av hydrogenperoksid), Rømmingskommisjonen for akvakultur (RKA), Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet hadde i februar et møte i Bergen der bruk og erfaring med hydrogenperoksid var tema.

Egersund Net har testet nøter ved å utsette dem for hydrogenperoksid. Testene ga ikke et klart svar på når eller hvordan nøter blir svekket, men styrken i nøtene ble redusert ved noen av testene Det finnes indikasjoner på at nøter med groe er noe mer utsatt enn rene nøter. Det var vanskelig å rekonstruere svekkelser tilsvarende de Bremnes Seashore AS fant.


På bakgrunn av erfaringen til Bremnes Seashore, testingen utført av Egersund nett og utvekslingsmøtet i Bergen, vil Fiskeridirektoratet informere næringen om faren ved bruk av hydrogenperoksid i merd.

Direktoratet setter pris på at Bremnes Seashore delte sin erfaring, og ønsker informasjon fra andre selskap som har opplevd liknende eller andre uønskede hendelser som kan føre til rømming.

Krever dokumentasjon og internkontroll
Næringen har plikt til å vise aktsomhet ved utslipp av legemidler og kjemikalier til omgivelsene og til å forebygge og hindre rømming av fisk. Kunnskapen om faren for skade på nøtene ved avlusning med hydrogenperoksid, må derfor innarbeides i oppdrettsselskapenes internkontrollsystem for å sikre tilstrekkelig opplæring og gode rutiner.

Fiskeridirektoratet jobber kontinuerlig med problemstillingene rundt bruken av hydrogenperoksid, både når det gjelder feil bruk, faren for rømming og mulige påvirkninger på det omkringliggende miljøet.

Fakta om hydrogenperoksid

H2O2 blir brukt til avlusing og sykdomsbekjempelse (AGD) i merd eller brønnbåt (vanligvis 50 prosent blanding), og regnes som et miljøvennlig stoff som blir nedbrutt til vann og oksygen. Stoffet er i konsentrert form etsende og oksiderende og utvikler gasser og varme ved nedbrytning. Ved konsentrasjoner over 30 prosent i blandingen kan homogene blandinger av hydrogenperoksid og organiske løsemidler bli eksplosive. Kontakt med organiske stoffer kan føre til antennelse.

Bruken av hydrogenperoksid i havbruksnæringen har økt de siste årene, og i 2013 ble det brukt 8262 kg aktiv substans. H2O2 brukes som blekemiddel for papir, tekstil, ull, hår, tenner med mer. I medisin blir det brukt som antiseptisk middel, i kjemisk industri som oksidasjonsmiddel.