Fiskeridirektoratet er i tvil om dette anlegget er på land. Derfor har de gjort noe historisk

Nyheter
3495

Fiskeridirektoratet har sendt ut et omgjøringsvarsel av Vestland fylkeskommunes vedtak om å gi landbasert matfiskkonsesjon til Losna Seafood. Dette fordi direktoratet er i tvil om selskapets planlagte anlegg vil være plassert på land eller i sjø.

Det er gått tre uker siden gründer Geir Nordahl-Pedersen og Losna Seafood kunne juble over at de hadde fått konsesjon av Vestland fylkeskommune til å drive oppdrett av matfisk i et gigantisk fjellbasseng i Solund kommune

Nå kan jubelen stilne dersom Fiskeridirektoratet bestemmer seg for å omgjøre vedtaket fra fylkeskommunen.

I tvil
I et brev, som iLaks har fått tilgang på, varsler nemlig Fiskeridirektoratet at nettopp dette kan skje.

«Bakgrunnen for varselet om omgjøring er at Fiskeridirektoratet har sett tidlige skisser av anlegget og er i tvil om anlegget er «på land», jf. laksetildelingsforskriften § 28d. Dersom anlegget ikke er «på land», vil vedtaket fra fylkeskommunen være ugyldig. Fylkeskommunen har ikke hjemmel til å gi tillatelse til landbasert akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø dersom akvakulturvirksomheten er i sjø», skriver Fiskeridirektoratet i brevet.

Fiskeridirektoratet viser videre til konsesjonen hvor det står: «Vestland fylkeskommune vurderer at anlegget er plassert på land innenfor kystkonturene. Vi har som Kartverket, benyttet kystkontur som grense mellom sjø- og land, der høyden ved middels høyvann er lagt opp som grense i kystkonturen.»

Fiskeridirektoratet mener denne begrunnelsen ikke gjør det mulig å fastslå om anlegget er plassert på land, og har derfor bedt om alle dokumenter i saken fra fylkeskommunen. 

Geir Nordahl-Pedersen

– Jeg synes det er veldig rart
Fiskeridirektoratet ba også om at Losna Seafood uttalte seg i saken innen 25. mai i år. I en epost-utveksling mellom Torben Foss i Advokatfirmaet PwC, som representerer Losna Seafood, og Fiskeridirektoratet går det fram selskapet ba om utvidet svarfrist fra 25. mai til 29. mai. 

«Vår begrunnelse er at saksforholdet går fire år tilbake i tid og derfor inneholder en betydelig dokumentmengde og at det dessuten er store verdier på spill», skrev Foss til direktoratet i en e-post 20. mai.

Fiskeridirektoratet bekreftet to dager senere at svarfristen var utvidet, men la samtidig til:

«For ordens skyld minner Fiskeridirektoratet om at sakens dokumenter blir innhentet fra fylkeskommunen. Det direktoratet ønsker tilbakemelding på fra Losna Seafood AS, er en konkret og grundig redegjørelse av hvorfor anlegget etter Losna sin mening er på land.»

Geir Nordahl-Pedersen bekrefter overfor iLaks at selskapet nå har sendt inn redegjørelsen til direktoratet. Han er likevel svært overrasket over varselet. 

– Hva skal man si? Jeg synes det er veldig rart. Det kom fra ingen plass, og jeg vet ikke hva som ligger bak dette, sier han, og legger ut til at selskapet har fått konsesjon ut fra gjeldende regelverk og fått gjennom reguleringsplan på land.

Nordahl-Pedersen mener direktoratet prøver å definere at anlegget skal ligge i sjø, selv om det ifølge han altså skal ligge på land. Anlegget til Losna Seafood skal bruke gjennomstrømming med 16-18 tette merder, som flytter i et lukket basseng. Sjøvann blir hentet på 75 meters dyp og blir renset ved hjelp av filter.

– Det virker som om de tror vi skal ligge i en vik, men det er ikke tilfelle. Anlegget skal være på land, sier Nordahl-Pedersen, som håper direktoratet har misforstått skissene av anlegget.

Ifølge Nordahl-Pedersen var imidlertidig Fiskeridirektoratet med på oppstartsmøte om prosjektet, og har ifølge han vært involvert i prosessen siden 2016. 

– De har vært vel informert, uten å si noe underveis. De hadde heller ikke noen innvendinger i forbindelse med søknaden om konsesjon, understreker Nordahl-Pedersen.

Samtidig trekker Nordahl-Pedersen paralleller med andre landbaserte matfiskprosjekt, som har fått konsesjon.

– Så vidt jeg kan se er det ikke noen regler om at hvis du bygger på land, men går under flomål, så er du i sjø. Videre har jo andre liknende prosjekt fått konsesjon, der man senker anlegget for å spare opp til 90 prosent av energikostnadene. Jeg tenker på Andfjord Salmon og Bulandet Miljøfisk, sier han.

Losna sett fra Krakhellesundet. FOTO: Aslak Berge

Første gang
iLaks har spurt Fiskeridirektoratet om hvorfor de er i tvil om anlegget kommer til å være på land eller ikke.

– Som det fremgår av vårt brev av 15. mai er direktoratet i tvil om anlegget er plassert på land basert på tidlige skisser av anlegget. Beskrivelsene i vedtaket fra fylkeskommunen gjør det etter direktoratet sitt syn ikke mulig å slå fast om anlegget er på land. Saken er til behandling, og direktoratet har ingen kommentar utover dette, svarer seniorrådgiver Linn H. Vetaas i Fiskeridirektoratet i en e-post.

iLaks har også bedt Fiskeridirektoratet om å kommentere uttalelsene til Nordahl-Pedersen, spesielt det med at de skal ha vært kjent med prosjektet i lang tid.

– Etter laksetildelingsforskriften er det fylkeskommunen som skal behandle søknader om tillatelse til akvakultur av matfisk og settefisk på land. Fiskeridirektoratet sentralt er klageinstans for fylkeskommunenes vedtak. Utover dette har Fiskeridirektoratet ingen kommentar, svarer Vetaas.

Ifølge Vetaas vil Fiskeridirektoratet behandle saken så raskt som mulig, og det tas sikte på at den er ferdig behandlet innen utløpet av måneden. 

– Kjenner dere til om det tidligere har vært sendt ut slike varsel om omgjøring på landbaserte matfiskanlegg?

– Fiskeridirektoratet er ikke kjent med at det etter innføring av laksetildelingsforskriften kapittel 5a har vært sendt varsel om omgjøring av tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret på land, svarer Vetaas.

Mens Nordahl-Pedersen venter på at saken skal bli ferdig behandlet, jobber han videre med prosjektet. Senest mandag var han sammen med en arkeolog for å se på hva som må gjøres av utgravinger i området. 

– Jeg forholder meg til at vi har en konsesjon, men det er klart dette vanskeliggjør alt. Blant annet må jeg nå informere alle vi har jobbet sammen med om hva som har skjedd, avslutter Nordahl-Pedersen.