FiiZK hadde ekstern gjeld på 283 millioner kroner ved oppbud

Nyheter
0

Det var et gjeldstynget konsern som har meldt oppbud for flere av selskapene sine.

4. september ble det kjent at selskapene FiiZK Holding, FiiZK Group, FiiZK Ecomerden, FiiZK Closed System og FiiZK Operational Services måtte melde oppbud. Ørland Sparebank var en av kreditorene. De hadde registrert et pant på 100 millioner kroner i Foretaksregisteret. Sparebanken er ikke den eneste panthaveren.

Hva som er igjen i boene for å dekke pantekrav er uklart. På spørsmål om patenter, som FiiZK Ecomerden var i besittelse av ved konkurstidspunktet, har bostyrer Nils Håkon Risberg uttalt til iLaks:

– Det spørs hva panthaverne mener. Det er et spørsmål om hvor mye de er verdt. Og det må sees litt an opp mot kravsmeldingene fra panthaverne.

Ekstern og konsernintern gjeld
Administrerende direktør Torstein Rønning forteller at fokuset nå er å bistå advokat Risberg.

– Vi prioriterer å bistå bostyrer i hans arbeid, skriver han i en SMS til iLaks.

Rønning klargjør størrelsen på gjelden til de konkursrammede FiiZK-selskapene.

– Vi ønsker å presisere at ekstern gjeld ved oppbud var 283 MNOK og konsernintern var 217 MNOK. Utover det har vi ingen ytterligere kommentarer på det nåværende tidspunkt, kan han informere om.

Kontroll på tallene
Det kan synes som om konsernet har hatt god track på tallene sine. Da FiiZK Digital ble solgt fra FiiZK Holding for 7,1 millioner kroner til det nyetablerte selskapet FiiZK Topco, hadde FiiZK Holding-styret tall og verdivurderinger.

I redegjørelsen for verdifastsettelsen av kjøpet, refererte styret til en balanse per 30. juni i år:

«Oppdatert balanse pr. 30. juni 2023 blant annet korrigert for oppløsning av konsernkontoordningen og konvertering av konserngjeld til egenkapital viser netto rentebærende gjeld på om lag 68,6 MNOK inkludert en off balanse forpliktelse på 6 MNOK og forfalt leverandørgjeld på om lag 4 MNOK som kjøper må finansiere etter overtakelse».

I forbindelse med redegjørelsen uttalte statsautorisert revisor Arve Garberg:

«Etter vår mening er det rimelig samsvar mellom verdien av eiendelen selskapet skal avhende og det avtalte vederlaget på kr 7.103.000».

Revisor har trukket seg
Selskapsregnskapene for 2022 var ikke offentliggjort da konkursene inntraff.

iLaks har spurt Rønning om han kan si noe om hvorvidt det blir offentliggjort årsregnskaper for 2022 for FiiZK-selskapene. Direktøren har foreløpig ikke gitt noe svar på dette.

Samme dag som konkursene ble offentliggjort, ble det kjent at BDO-revisor Arve Garberg hadde trukket seg som revisor for selskapene. Garberg henviser til at revisorselskapet har faste prosedyrer ved konkurs.

– I henhold til BDO sine retningslinjer skal vi fratre som revisor når et selskap er begjært konkurs, skriver han i en SMS.