Et hakk nærmere realisering for lukket anlegg: «Egget» har fått på plass nødvendig tillatelse

Nyheter
2161

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt Hauge Aqua tillatelse etter forurensningsloven til det hel-lukkede matfiskanlegget «Egget» på lokalitet Geilbukta i Langfjorden i Møre og Romsdal.

Tillatelsen for laks, ørret og regnbueørret er på inntil 780 MTB (maksimalt tillatt biomasse), viser dokumenter som iLaks har fått tilgang på.

«Egget» er et samarbeidsprosjekt mellom Mowi og Hauge Aqua, der førstnevnte eier tillatelsene og sistnevnte teknologien. I desember 2017 tok Nærings- og fiskeridepartementet Mowis klage delvis til følge, og tildelte seks utviklingstillatelser for konseptet.

Endret søknad
Planen er å først teste ut et «Postsmolt-egg» på ulike lokaliteter i Romsdalsfjorden. Dette egget er en tiendedel av det store «Egget», som altså er tenkt å ligge på lokalitet Geilbukta, og hvor hele produksjonssyklusen skal foregå når teknologien er moden.

I utgangspunktet omfattet søknaden til Hauge Aqua at laksen skulle gå i det lukkede anlegget fram til de nådde et kilo, for å deretter bli plassert i åpne merder. Den omsøkt lokaliteten Geilbukta var imidlertid bare godkjent for marine arter ifølge interkommunal plan for Romsdalsfjorden, og Hauge Aqua søkte derfor om dispensasjon for å kunne benytte lokaliteten for laksefisk.

«Egget». ILLUSTRASJON: Hauge Aqua

Men siden søknaden omfattet åpne merder kom Fylkesmannen i Møre og Romsdal innsigelser og varsel om klage på søknaden. Hauge Aqua endret derfor sin søknad til å kun gjelde de lukkede anleggene av typen «Egget», uten åpne merder ved lokalitet Geilbukta. Fylkesmannen trakk deretter sitt varsel om klage.

– Vi har forståelse for Fylkesmannens høringssvar og valgte derfor å ta dette til etterretning, siden vi likevel har et mål om å bruke «Egget» for hele syklus. Vi ønsker å ta i bruk Geilbukta når egg-teknologien er mer moden, sa daglig leder Cato Lyngøy i Hauge Aqua til Åndalsnes Avis i desember i fjor.

Har ikke trådt i kraft
I vedtaket om utslippstillatelse for lokalitet Geilbukta skriver Fylkesmannen i Møre og Romsdal i sin konklusjon:

«Basert på det foreliggende kunnskapsgrunnlaget vurderes lokaliteten som egnet for oppdrett innenfor forurensningslovens virkeområde. Sammenholdt med de positive samfunnsmessige virkningene av oppdrettsnæringen. finner Fylkesmannen det rimelig å gi tillatelse etter forurensningsloven.»

Utslippstillatelsen trer for øvrig ikke i kraft før det er gitt tillatelse etter akvakulturloven og nødvendig tillatelse fra Mattilsynet er innhentet. Cato Lyngøy ønsker ikke å kommentere saken overfor iLaks før dette eventuelt er på plass.

Mowi har tidligere uttalt at de vurderer å skrinlegge prosjektet grunnet for høye produksjonskostnader.