– Dere må bare få de ut, ellers så får dere ikke revisor

Nyheter
0

Deloitte måtte trekke seg som revisor fra selskapene Villa Smolt, Øyralaks, Olden Laks, Oldenselskapene og Setran Settefisk. Hjelpen kom fra en revisor i Førde.

iLaks har rapportert at brønnbåten «Sea Salmon» var innom det tidligere Inarctica-eide smoltanlegget i Åfjord på Fosen, Olden Oppdrettsanlegg. Der lastet fartøyet formodentlig opp med smolt, før turen gikk videre til Murmanskfjorden på Kola-halvøya.

30. november i fjor trakk Deloitte seg som revisor for selskapene Villa Smolt, Øyralaks, Oldenselskapene, Olden Oppdrettsanlegg og Setran Settefisk. Dette er samme dag som Agaqua ble stiftet med 30.000 kroner i egenkapital. Førde-baserte Revisorgruppen Fjordane påtok seg revisjonsansvaret for det nyetablerte Agaqua 30. januar. Da tok de også på seg revisjonen for Villa Smolt, Øyralaks, Oldenselskapene, Olden Oppdrettsanlegg og Setran Settefisk.

Den 31. januar ble det kjent at Agaqua hadde kjøpt de fem settefiskselskapene. Selskapene hadde da vært uten revisor i to måneder.

På spørsmål fra iLaks har ikke Agaqua villet si noe om hvordan kjøpene er finansiert.

Global beslutning
iLaks har snakket med statsautorisert revisor Roger Hopland i Revisorgruppen Fjordane for å for undersøke om hvilke vurderinger de har gjort seg før de tok på seg disse revisjonsoppdragene.

Hopland forteller at han ble kontaktet av de norske eierne sommeren før Deloitte trakk seg som revisor.

Roger Hopland, Revisorgruppen Fjordane. Foto: Revisorgruppen

Revisoren har fått inntrykk av at beslutningen var gjort på et høyere nivå enn hos Deloitte sine norske filial:

– Det var en global beslutning for Deloitte, fordi de hadde revisjonen på det russiske selskapet også. Det måtte de trekke seg fra, og da måtte de trekke seg fra alle, sier han.

– Deloitte trakk seg som revisor fra Inarctica?

– Ja, og da var det global policy om å trekke seg fra alle selskaper i konsernet, hevder Hopland.

Russerne måtte ut
Hopland sier at han var klar på at han ikke kunne påta seg oppdraget dersom settefiskselskapene hadde russiske eiere.

– Det var jo litt tricky greier det der fordi det var russiske eiere, forklarer han til iLaks.

– Jeg sa at: «Dere må bare få de ut, ellers så får dere ikke revisor».

– Og da var det å sette i gang advokat, det brukte de tre-fire måneder på.

Roger Hopland peker at på at handel med fisk ikke rammes av sanksjonsreglene med Russland:

– Saken er jo den at de transporterer levende fisk, og det er unntatt fra sanksjonsreglene, slår han fast.

– Har dere gjort særlige vurderinger i forbindelse med at dere har påtatt dere revisjonsansvaret for selskapene?

– Det var en normal prosess. Vi hadde Finanstilsynet på banen, og Utenriksdepartementet i forbindelse med sanksjonsreglemenet. Vi har fått dokumentasjon fra dem og de har klarert rollen som revisor, svarer Hopland.

Revisorgruppen Fjordane holder til i Naustdalsvegen 1B, Førde. Foto: Kjartan Aa Berge

Informasjonsplikt
Når en revisor skal overta fra en annen revisor, som har trukket seg, plikter ny revisor å hente inn informasjon fra den avtroppende, og gjøre sine vurderinger av det som blir formidlet. I Finanstilsynets veileder for aksept av nye oppdrag fremgår det hvilke forhold man bør være oppmerksom på når revisorer skal overta oppdrag for andre. Det pekes blant annet på at:

«Det kan også være forhold som tidligere revisor har påpekt knyttet til svak styring og internkontroll hos den reviderte, usikkerhet om fortsatt drift eller manglende kompetanse, eller vilje hos ledelsen eller andre nøkkelpersoner til å rette opp i påpekte forhold.»

Tilsynet anbefaler at revisoren skaffer seg informasjon om ledelsen og ledelsens integritet. Informasjon kan fremskaffes ved søk i offentlige registre, i mediene og på nettet, fremhever de.

Kan ikke kommentere
Ifølge Deloitte sine nettsider trakk revisjonsgiganten seg ut av Russland og Belarus 24. mai 2022. Statsautorisert revisor Rune Norstrand Olsen og Deloitte trakk seg som revisor noe senere. iLaks har spurt Norstrand Olsen om han kan utdype det som hendte.

Rune Norstrand Olsen, Deloitte. Kilde: Linked In

– Hvorfor trakk Deloitte seg som revisor for selskapene Villa Smolt, Øyralaks, Oldenselskapene, Olden Oppdrettsanlegg og Setran Settefisk?

– Ingen kommentar, svarer han og henviser til taushetsplikten.

På spørsmål om Revisorgruppen Fjordane har vært i kontakt med dem i forbindelse med at de har påtatt seg revisoroppdraget er svaret det samme:

– Det kan jeg heller ikke kommentere, sier Norstrand Olsen.

Særlige grunner
Ifølge revisorlovens paragraf 9-6 plikter revisor å trekke seg når:

«…revisoren under sitt arbeid har påpekt vesentlige brudd på gjeldende lovkrav og den reviderte ikke iverksetter tiltak for å rette på forholdene. Revisor har ellers bare rett til å trekke seg fra oppdraget hvis revisor ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter denne loven eller det foreligger andre særlige grunner.»

Finanstilsynet har særskilt drøftet hvorvidt Ukraina-konflikten er tilstrekkelig grunn til at revisor trekker seg. I sin vurdering peker tilsynet på at revisor kan trekke seg fra et oppdrag dersom det foreligger «særlige grunner».

Revisorlovens paragraf 9-9 fastslår at dersom et revisjonsforetak som påtar seg en lovfestet revisjon i strid med den forrige revisorens råd, skal påtroppende revisor dokumentere sin begrunnelse.