Advokaten til Sund Laksepakkeri: – Tingretten burde lagt større vekt på at det forelå en situasjon hvor det å «blande» ansatte ikke ville være holdbart

Nyheter
1162

Advokat Dag Nødtvedt i Stiegler WKS, som representerer Sund Laks og Sund Laksepakkeri, sier selskapene er svært skuffet over resultatet og begrunnelsen i dommen fra Bergen tingrett.

Den enstemmige dommen i saken mot Sund Laksepakkeri og Sund Laks falt fredag formiddag, og selskapene ble dømt in solidum til å betale rundt 19,5 millioner kroner i erstatning til 45 NNN-medlemmer. Ingen av de 45 organiserte i NNN fikk jobb da Sund Laksepakkeri tok over slakting og pakking av laks for Sekkingstad etter konkursen til Norse Production, og det var også bakgrunnen for søksmålet i forbindelse med rettssaken i Bergen tingrett fra fra 20. mai til 12. juni.

I et notat sendt ut til media, skriver advokat Dag Nødtvedt, at de saksøkte føler at tingretten ikke har forstått hvilke uholdbare arbeidsforhold det var i Norse Production fra streiken i selskapet ble avsluttet i midten av oktober 2017 til Norse begjærte oppbud i april 2018.

«De store motsetningene mellom arbeidstakergruppene i den perioden – og hvor årsaken lå i de organisertes opptreden – gjorde det helt uaktuelt å starte et selskap hvor begge grupper var blant de ansatte. Det ville kun videreføre problemene fra Norse», skriver Nødtvedt i notatet.

Dette er noe av det samme Nødtvedt tok opp i sitt sluttinnlegg til retten i forkant av rettssaken da han forklarte hvorfor ingen av NNN-medlemmene fikk jobb i Sund Laksepakkeri.

Dag Nødtvedt. FOTO: Stiegler WKS

– Burde lagt større vekt på at det forelå en situasjon hvor det å «blande» ansatte ikke ville være holdbart
Ifølge Nødtvedt uttrykte Sund Laks og Sund Laksepakkeri i retten forståelse for at de organiserte var misfornøyde med kolleger de anså som streikebrytere, men den misnøyen var det uberettiget å la gå utover uorganiserte ansatte som hadde rett til å arbeide i streikeperioden, mener Nødtvedt.

«På dette punktet klarte ikke de organiserte å skille mellom kollegaer og det må ha virket spesielt skuffende for de uorganiserte», skriver Nødtvedt i sitt notat.

I retten ble det tatt opp flere enkeltepisoder, ifølge Nødtvedt. Sund Laksepakkeri og Sund Laks mener det er lagt for ensidig vekt på saksøkernes versjoner av disse, og at retten har sett bort fra at det var et stort antall saksøkere som bekreftet de dårlige forholdene etter streiken.

«Dommen vektlegger innledningsvis den grunnleggende organisasjonsfriheten, og det er positivt. Men den overser at organisasjonsfrihet også er frihet til ikke å være organisert. Skulle man således ansatt bare NNN-medlemmer, ville de uorganiserte kunne anført både at deres fortrinnsrett var krenket, og at de var diskriminert mot», skriver Nødtvedt og legger til:

«Tingretten burde således lagt større vekt på at det forelå en situasjon hvor det å «blande» ansatte ikke ville vært holdbart.»

– Økonomiske resultatet er betydelig
Nødtvedt skriver videre at Sund Laksepakkeri er særlig misfornøyd med at selskapet er pålagt solidaransvar overfor saksøkerne.

«Tingretten ansees å ta feil når den ser de to selskapene (Sund Laks og Sund Laksepakkeri journ.anm.) nærmest som et – det er kun overfor det selskapet som har ansatte det kunne være grunnlag for å fremme krav», skriver Nødtvedt.

Ifølge Nødtvedt er det økonomiske resultatet betydelig, men trekker fram at det er positivt at kravet ble redusert fra saksøkerne under hovedforhandlingen.

«Krav på erstatning av lønn ble redusert med vel 30 prosent, tilsvarende nesten 6,5 millioner kroner», skriver Nødtvedt.

I tillegg påpeker Nødtvedt at varslet krav om erstatning for fremtidstap i inntil to år ble frafalt

«»Det kunne blitt nærmere dobbelt så mye som det saksøkerne fikk i erstatning for tapt lønn», skriver Nødtvedt, før han konkluderer:

«Tingretten burde tatt hensyn til dette ved omkostningsavgjørelsen, og det ansees uholdbart å tilkjenne saksøkerne dekning for saksomkostninger med et slikt utfall.»

LO-advokat Edvard Bakke uttalte tidligere blant annet følgende til iLaks om dommen:

– Bergen tingrett har avsagt en enstemmig og tindrende klar dom hvor de slår fast at de 45 polske NNN-medlemmene ble ulovlig diskriminert fordi de var medlemmer av NNN. Deres lovbestemte fortrinnsrett ble dermed også krenket.

Det opplyses ikke om dommen ankes eller ikke. Nødtvedt har ikke besvart iLaks sitt spørsmål om dette så langt.