Villaksforkjemper dømt i retten: – Et slags PR-stunt

Nyheter
944

Den svenske journalisten og sportsfiskeren Mikael Frödin fikk ikke medhold i retten.

Frödin var tiltalt for å ha trengt seg inn på et Grieg Seafood-anlegg i Altafjorden i fjor sommer. Han ble politianmeldt av Grieg Seafood, og ilagt en bot på 10.000 kroner for brudd på akvakulturloven, som han nektet å betale.

I rettssaken den 2. november erkjente han ikke straffeskyld, men hevdet å ha handlet i nødrett.

Nå er Frödin dømt for overtredelse av akvakulturloven, og må betale 12.000 kroner i bot og 3.000 kroner i saksomkostninger.

– Et slags PR-stunt
Ifølge dommen fra Alta tingrett er Frödin tatt en rekke oppdrag for interessemedier som er knyttet til villaks og villmarksliv. Han skal være svært opptatt av villaksen og dens økosystem, samt levekår.

I den ferske dommen fra Alta tingrett heter det blant annet at:

«Tiltalte var ved anlegget for å få «usensurerte» bilder av fisken. Å løfte dette opp som en slags redningshandling for villaksen finner retten at ligger langt utenfor nødrettsbestemmelsen. Tiltalte mener han hadde til hensikt å redde villaksen, men tiltaltes handlinger knytter seg åpenbart til å skape en debatt om rammevilkårene for oppdrettsnæringen i et miljøpolitisk perspektiv. Tiltales hensikt knytter seg dermed ikke direkte til å redde villaksen verken i øyeblikket eller i nær fremtid. Det er ikke tvilsomt for retten at det er den miljøpolitiske debatten som er tiltaltes primære hensikt ved handlingen– et slags PR-stunt. Slike miljøpolitiske debatter kan forså vidt sies å være viktige for samfunnet, men under disse omstendighetene kan ikke retten se at denne debatten hører hjemme i domstolene.»

«Etter dette har retten kommet til at tiltaltes handlinger ikke er «foretatt for å redde» villaksen i Alta. I lys av dette vil retten bemerke at det å peke på en generell risiko for skade på miljøet som en inngang til å bryte norsk lov under henvisning til nødrett, ville være å utvanne nødrettsbestemmelsen.»

– Tiltalte hadde flere handlingsalternativer
Retten viser også til at Frödin hadde anledning til å ta kontakt med Grieg Seafood for å få tilgang til anlegget.

«Videre er oppdrettsnæringen godt dokumentert både igjennom offentlig kontroll og i media. Tiltalte hadde følgelig flere handlingsalternativer han kunne benyttet seg av, og han kan derfor heller ikke høres med at den påberopte faren ikke kunne «avverges på annen rimelig måte»», står det avslutningsvis i dommen.