Skal ha uttrykt bekymring over myndighetenes signaler når det gjelder skillet mellom sjø og land for oppdrettsanlegg

Nyheter
1029

Representanter fra Andfjord Salmon møtte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen for å drøfte framtidige rammebetingelser for landbasert oppdrett.

Andfjord Salmon-gründer Roy Bernt Pettersen. FOTO: Andreas Witzøe

I slutten av oktober tok gründer og arbeidende styreleder Roy Bernt Pettersen i Andfjord Salmon kontakt med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Der la Pettersen fram et ønske om et møte, via Teams, for å drøfte framtidige rammebetingelser for landbasert oppdrett i tilknytning til Andfjord Salmons planer om å realisere 70.000 tonn laks årlig i Andøy. Selskapet har allerede fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks. Andfjord Salmon planlegger å sette smolt i det første bassenget på Kvalnes i løpet av våren 2021.

På den foreslåtte agendaen skrev Pettersen blant annet at Andfjord Salmon ønsket å ta opp «avklaringer/spørsmålsstillinger rundt forståelsen av definisjon rundt landbaserte oppdrettsanlegg relatert til vårt patenterte og myndighetsgodkjente konsept».

Bekrefter
Møtet fant sted 9. november. Fra departementets side deltok Odd Emil Ingebrigtsen, politisk rådgiver Vanja Terentieff samt seniorrådgiver Marius Dalen i Havbruksavdelingen. Fra Andfjord Salmon deltok Roy Pettersen, kommersiell direktør Helge Krøgenes og administrerende direktør Martin Rasmussen. Sistnevnte bekrefter møtet.

Martin Rasmussen. FOTO: Andfjord Salmon

– Hensikten med møtet var å få klarhet i hva Fiskeridepartementet tenker rundt konsesjonsvilkårene for landbaserte oppdrettsanlegg, skriver Rasmussen i en e-post.

– I møtet redegjorde vi for gjennomstrømningsteknologien vår, bruk av sjøvann som vannkilde, og hvordan løsningen vår ikke har noen negative konsekvenser for nærmiljøet, fortsetter han.

Vurderer forskriftsendringer
I møtereferatet fra Havbruksavdelingen, som iLaks har fått tilgang på, heter det at Andfjord Salmons «primære bekymring var myndighetenes signaler når det gjelder skillet mellom hva som kan anses som et landbasert anlegg (vederlagsfri konsesjon) og et sjøbasert anlegg (høy pris på konsesjon).

Ingebrigtsen skal ha lyttet til innspillene, og deretter ha snakket litt om behovet for å klargjøre skillet mellom sjø og land for oppdrettsanlegg.

«Avdelingen (for havbruk journ.anm.) supplerte med informasjon om departementets retningslinjer fra 2019 samt at departementet nå har mottatt en klagesak som omhandler dette (Losna Seafood). Retningslinjene og eventuelle klagesaker vil tydeliggjøre dette skillet og gi bedre forutsigbarhet for næringen. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig klarhet i skillet mellom sjø og land vil vi vurdere om det er behov for forskriftsendringer», heter det til slutt i møtereferatet.

FOTO/DESIGN: Ben-Tommy Eriksen/Andfjord Salmon

– Ikke riktig å kommentere
Losna Seafood fikk tidligere i år opphevet akvakulturkonsesjonen av Fiskeridirektoratet. Samme skjebne led Arctic Seafarm Langset i november.

Da Fiskeridirektoratet omgjorde konsesjonsvedtaket til Losna Seafood, uttalte gründer Geir Nordahl-Pedersen i det landbaserte selskapet til iLaks:

– Så vidt jeg kan se er det ikke noen regler om at hvis du bygger på land, men går under flomål, så er du i sjø. Videre har jo andre liknende prosjekt fått konsesjon, der man senker anlegget for å spare opp til 90 prosent av energikostnadene. Jeg tenker på Andfjord Salmon og Bulandet Miljøfisk.

Rasmussen svarer ikke direkte på spørsmål om møtet med departementet og bekymringen rundt skillet mellom land og sjø, hadde direkte sammenheng med hva som skjedde i Losna Seafood-saken. Han ønsker heller ikke å kommentere hva han tenker om det som har skjedd med de to andre landbaserte oppdretterne.

– Alle våre bassenger er faste installasjoner på fjellgrunn, og anlegget vårt er definert som «på land» etter laksetildelingsforskriften. Jeg synes imidlertid ikke det er riktig av meg å kommentere andre selskapers anlegg, skriver han.

Rasmussen skriver videre at han opplever at departementet er genuint opptatt av å tilrettelegge for bærekraftige oppdrettsmetoder, som ikke gir negative konsekvenser for miljøet rundt oppdrettsanlegg.

– Andfjord Salmons anlegg faller i den kategorien. Samtidig tror vi at departementet ser behovet for å presisere vilkårene ytterligere. Fiskeriministeren gjentok igjen at de ønsker å gi mest mulig forutsigbare rammebetingelser for oppdrettsnæringen. Det er helt i tråd med tidligere tilbakemeldinger vi har fått fra fiskeriministeren, avslutter han.