Fiskeridirektoratet trekker tilbake konsesjonen til Arctic Seafarm Langset

Nyheter
1886

Arctic Seafarm Langset lider samme skjebne som Losna Seafood.

I et dokument, som iLaks har fått innsyn i, går det fram at Fiskeridirektoratet opphever Nordland fylkeskommunes vedtak om å tillatelse til akvakultur på land for Arctic Seafarm Langset (ASL). Tillatelsen ble gitt 31. mars i år.

Selskapet, som har Kvarøy Fiskeoppdrett på eiersiden, har planer om å produsere 15.000 tonn laks årlig på land i Nesna Industripark.

Les også: Fiskeridirektoratet er i tvil om dette anlegget er på land. Derfor har de gjort noe historisk

I tvil
Bakgrunnen for saken er at Westcon Helgeland i mai klaget på vedtaket fra fylkeskommunen. Westcon Helgeland har lenge vært skeptisk til å få et landbasert matfiskanlegg som nabo i industriparken. I klagen anførte selskapet blant annet at akvakulturanlegget ikke ville være «på land» fordi bunnen i anlegget skal være på et nivå under HAT (høyeste astronomiske tidevann).

Fylkeskommunen tok ikke klagen til følge, og sendte saken videre til Fiskeridirektoratet i august.

I september besluttet Fiskeridirektoratet at tillatelsen ikke skulle iverksettes før klagesaken var avgjort. Direktoratet var også i tvil om det aktuelle anlegget vil være «på land.

Hadde ikke tilstrekkelige opplysninger
I det ferske vedtaket om oppheving skriver direktoratet at klagen reiser et prinsipielt spørsmål om skillet mellom land og sjø i laksetildelingsforskriften.

«Dersom akvakulturanlegget ikke er på land, vil det innebære at fylkeskommunen ikke har hjemmel til å fatte det påklagede vedtaket etter laksetildelingsforskriften § 28d», skriver direktoratet.

Flere anførsler fra Westcon Helgeland har ikke ført frem, men direktoratet er enig i at fylkeskommunen ikke hadde tilstrekkelige opplysninger da de gjorde sitt vedtak. Det vises til at fylkeskommunen bare hadde en sladdet versjon av tillatelsen fra Mattilsynet da de behandlet saken, mens Fiskeridirektoratet har hentet inn en fullstendig versjon under klagebehandlingen.

– Ikke mulig å avgjøre
Direktoratet går deretter videre med å vurdere spørsmålet om selskapets akvakulturvirksomhet er «på land».

«Fiskeridirektoratet vurderer at det er den fysiske plasseringen av produksjonsenhetene som er avgjørende for om anlegget er plassert på land», heter det i brevet.

Fiskeridirektoratet mener det er uklart 
hvordan det planlagte akvakulturanlegget skal være utformet og hvilken tilknytning produksjonsenhetene skal ha til sjø, og at det på bakgrunn av sakens dokumenter er det ikke mulig å avgjøre om det omsøkte anlegget vil være på land eller i sjø.

«Det er derfor heller ikke mulig å avgjøre om fylkeskommunen hadde hjemmel til å gi tillatelse etter laksetildelingsforskriften § 28d», skriver direktoratet videre.

Opphever
Fiskeridirektoratet mottok i oktober nye opplysninger om anlegget fra ASL med beskrivelser og skisser av et annet anlegg på lokaliteten, der laveste punkt i anlegget skal være noe over HAT i stedet for at bunnen sprenges ned og under HAT.

«De nye opplysningene er ikke i samsvar med beskrivelser og illustrasjoner i søknaden og i fylkeskommunens vedtak. I de nye dokumentene fra A.S.L. AS er det beskrivelser av et annet anlegg enn det fylkeskommunen har gitt tillatelse til i denne saken. Dersom søker ønsker tillatelse til det andre anlegget vil det etter vårt syn være krav om ny søknad om akvakulturtillatelse. De nye opplysningene fra A.S.L. AS er dermed ikke egnet til å avklare utformingen av det omsøkte anlegget eller det omsøkte anleggets tilknytning til sjø», skriver direktoratet, som har kommet fram til at saken ikke var tilstrekkelig opplyst for fylkeskommunen på dette punktet.

«Av den grunn er det uklart om fylkeskommunen hadde kompetanse til å gi denne tillatelsen. Fiskeridirektoratet ser ikke bort fra muligheten for at feilene i denne saken kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41″, heter det videre i brevet.

Ifølge vedtaket er det en grunnleggende svikt ved saksbehandlingen at fylkeskommunen ikke har tilstrekkelig opplysninger i saken, slik at Fiskeridirektoratet i ettertid kan avgjøre om førstnevnte har hjemmel til å tildele akvakulturtillatelsen. Fiskeridirektoratet anser heller ikke feilen for for å være reparert i klagebehandlingen.

«Etter dette finner Fiskeridirektoratet det riktig å oppheve fylkeskommunens vedtak, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd», heter det helt til slutt.

Les her hvordan daglig leder Carsten Rimer i Arctic Seafarm reagerer på vedtaket.