SalmoTech fikk avslag

Nyheter
900

Hadde søkt om seks utviklingstillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret for konseptet SalmoWell.

Selskapet mener teknologien som utvikles i det omsøkte prosjektet vil bidra til å løse flere av oppdrettsnæringens største miljø- og arealutfordringer.

Selskapet mener løsningen i motsetning til andre utviklingskonsepter har fokus på forebygging og ikke behandling.

Etterlyser mer dokumentasjon
Bakgrunnen for SalmoWell-konseptet er at man ønsker å produsere matfisk av laks med minst mulig håndtering og best mulig fiskevelferd. Dette skal gi resultater i form av bedre tilvekst og lavere svinn. Konseptet tar i bruk produksjonsteknologi som industrien benytter i dag, eksisterende løsninger ved valg av not og flytekrager.

Fiskeridirektoratet skriver i sitt vedtaksbrev at det stilles strenge krav for å få tildelt utviklingstillatelser, og at listen ligger høyt.

Videre står de om SalmoWell-konseptet at: «Søker har etter Fiskeridirektoratets syn ikke i tilstrekkelig grad dokumentert og sannsynliggjort at løsningene vil fungere som beskrevet i søknaden».

Ikke «betydelig innovasjon»
Videre skriver direktoratet: «Fiskeridirektoratet sin vurdering er at de tiltakene som er beskrevet i stor grad tar utgangspunkt i eksisterende teknologi.»

De mener søknaden ikke oppfyller kravet til betydelig innovasjon, og avslår den begrunnet i blant annet: «Søknaden fra SalmoTech AS baserer seg som tidligere nevnt på allerede kjent teknologi. Søker har gjennom søknaden ikke i tilstrekkelig grad dokumentert hvordan de ulike delene av konseptet skal videreutvikles slik at de blir mer effektive enn eksisterende løsninger. Selv om man legger til grunn at søknaden hadde vært bedre dokumentert, finner vi fortsatt at søknaden baserer seg på kjent teknologi, og at de foreslåtte tiltakene slik de fremgår av søknaden uansett ikke vil innebære betydelig innovasjon. »