Oppdrettere klarte ikke å overbevise Ingebrigtsen – vaksineringspåbud mot PD innføres 1. juli

Nyheter
679

Lerøy, Mowi og SalMar mener vaksineringspåbudet for fisk i produksjonsområde 6 og 7 vil øke risikoen for spredning av PD nordover. Det er ikke fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) enig i, men han varsler samtidig ny gjennomgang av dispensasjonssøknader etter tilbakemeldinger om bivirkninger av PD-vaksiner.

I midten av april omtalte iLaks et brev fra de tre oppdretterne, der de ba om et møte med Ingebrigtsen for å diskutere alternativ regulering av pankreassykdom (PD).

Bakgrunnen for henvendelsen var vaksineringspåbudet mot PD for fisk i produksjonsområde 6 og 7 (PD-forskriftens § 7), som trer i kraft fra 1. juli i år. Oppdretterne mener påbudet vil øke smittepresset mot PO 8 og dermed øke risikoen for spredning av PD nordover.

21. april møtte oppdrettsselskapene statssekretær Trine Danielsen, som deltok på vegne av Odd Emil Ingebrigtsen.

– Vi hadde et godt møte med statssekretæren og embetsverket. De tre selskapene er kritiske til de faglige rådene daværende statsråd (Harald Tom Nesvik journ.anm.) fikk på bordet i forkant av påbudet ble innført, uttalte kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi til iLaks i etterkant av møtet.

Stiller seg bak Nesviks avgjørelse
Nå har Lerøy, Mowi og SalMar fått svar fra fiskeri-og sjømatministeren. I et brev iLaks har fått tilgang på, skriver Ingebrigtsen at påbudet om vaksinering har ligget i PD-forskriften siden den ble fastsatt i 2017, men at hovedårsaken til at iverksettelsen av påbudet ble utsatt var usikkerhet rundt hvordan vaksinering kunne påvirke prøvesvarene i den pålagte screeningen.

Videre viser Ingebrigtsen til at det var tidligere fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp), som tok beslutningen om å iverksette bestemmelsen om pålagt vaksinering mot PD.

«Bakgrunnen for avgjørelsen var basert på innspill i forbindelse med høring av Tiltaksplan for bekjempelse av PD, tidligere høring av PD-forskriften og råd fra Veterinærinstituttet. Den vurderingen og beslutningen stiller jeg meg bak», skriver Ingebrigtsen i sitt brev.

«Jeg er klar over at det ikke finnes en PD-vaksine som gir full beskyttelse mot at vaksinert fisk blir smittet. Likevel vil vaksinert fisk som blir smittet, ha et mildere forløp av sykdommen og skille ut mindre virus enn uvaksinert fisk. Dette bidrar til å redusere smittepresset. Hensikten med å pålegge vaksinering er å redusere smittepresset mot området nord for PD-sonen, et område som har hatt store utfordringer knyttet til bekjempelse av PD de siste årene. Dette står fast, og jeg kommer derfor ikke til endre iverksettelsen av PD-forskriftens § 7», legger han til.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Ny vurdering av dispensasjonssøknader
Ingebrigtsen tar deretter opp at selskapene har gitt tilbakemelding om at PD-vaksiner er beheftet med bivirkninger, men at årsakssammenhengen knyttet til forekomsten av ryggdeformiteter etter PD-vaksinering ikke er klarlagt.

«Mye tyder på at den kan være koblet opp mot driftsmessige forhold. Noen selskaper melder at de opplever en betydelig andel fisk med ryggdeformiteter, andre selskaper melder at de ikke har problemer med dette, men derimot har god effekt av vaksinering. Det kan også antas at ulike vaksiner og kombinasjoner av vaksiner, samt hvilken variant av SAV som er utbredt lokalt, vil kunne påvirke bivirkningsgrad og effekt. Veterinærinstituttet fremhever at god effekt av vaksinering også er avhengig av gode biosikkerhetsrutiner som kan bidra til å senke smittebelastningen. Jeg oppfordrer derfor næringen til å dele sine erfaringer med slike biosikkerhetstiltak», skriver Ingebrigtsen.

Det er imidlertid adgang til å søke om dispensasjon hos Mattilsynet fra påbudet om vaksinering. Ingebrigtsen skriver at grunnet informasjonen om bivirkninger knyttet til PD-vaksinen, har departementet bedt Mattilsynet om at de i sin behandling av søknader også skal ta i betraktning de erfaringene ulike selskaper har knyttet til grad av bivirkninger etter vaksinering.

«Vi har i lys av de nye opplysningene også bedt om at Mattilsynet gjør en ny (og rask) vurdering av alle dispensasjonssøknadene som har kommet inn, for å sikre lik behandling av aktørene. Mattilsynet vil ta kontakt med den enkelte søker for å få tilsendt relevant dokumentasjon på erfaringer om bivirkninger etter vaksinering», heter det i brevet.

Ingebrigtsen forteller også at departementet skal be Veterinærinstituttet om å gjennomføre en innledende studie knyttet til forekomsten og betydningen av korsstingsvirvler hos fisk.

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

«En slik studie betinger et godt samarbeid med industrien og at oppdrettsselskapene deler sitt datagrunnlag med Veterinærinstituttet. Ut fra de signalene som ble gitt til statssekretæren i møtet, oppfatter jeg at dere er positive til det», avslutter Ingebrigtsen i sitt brev til oppdretterne.

Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi sier til iLaks at de fremdeles mener det faglige grunnlaget for påbudet er for tynt, men at han forventer at Mattilsynet nå vil foreta en grundig vurdering selskapets søknad om dispensasjon.

– Vi synes det er bra at statsråden nå pålegger Mattilsynet en ny gjennomgang av dispensasjonssøknader. Vi har allerede levert ytterligere dokumentasjon til Mattilsynet, og det er helt avgjørende at denne saksbehandlingen har høy prioritet og vurderes raskt, sier Nævdal-Bolstad.

Roger Bekken, konserndirektør for oppdrett i SalMar, skriver følgende i en SMS til iLaks:

– Vi har ikke søkt om dispensasjon (foreløpig). Det betyr ikke at vi ikke synes dette var en forhastet forskrift fra departementet sin side.

Mattilsynet skriver i en e-post til iLaks at de i tillegg til Mowi, har mottatt dispensasjonssøknader fra Lerøy Midt avdeling Kristiansund, Måsøval Fiskeoppdrett, AquaGen avdeling Tingvoll, Ervik Laks og Ørret og Knutshaugfisk.

– Bieffekter av vaksine vil være en del av vår vurdering, skriver Friede Andersen, seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd.

iLaks har også bedt om en kommentar fra Lerøy, men har så langt ikke fått svar.