Lerøy, Mowi og SalMar mener vaksineringspålegg vil øke risikoen for spredning av PD nordover

Nyheter
901

De tre oppdretterne har bedt om et møte med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen for å diskutere alternativ regulering av pankreassykdom (PD).

Bakgrunnen for at Lerøy, Mowi og SalMar ønsker å møte statsråden, er en endring i PD-forskriften, som trer i kraft fra og med 1. juli.

Endringen innebærer at all fisk som settes ut i matfisk- og stamfiskanlegg i området som strekker seg fra Taskneset (Fræna) i sør til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord, skal være vaksinert mot PD fra og med denne dato, ifølge en pressemelding som kom fra departementet rett før jul.

Det er kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi, som på vegne av de tre selskapene, har henvendt seg til departementet for å få i stand et møte med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Nævdal-Bolstad har lagt ved et notat, som er signert konserndirektør Stig Nilsen i Lerøy, konserndirektør Roger Bekken i SalMar og konserndirektør Per-Roar Gjerde i Mowi.

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

Mener pålegg vil øke smittepress
I notatet, som iLaks har fått tilgang på, skriver selskapene at de er enige med departementet om at at spredning av PD til produksjonsområder (PO) nord for PO 6 og PO 7 må forhindres. Lerøy, Mowi og SalMar frykter de økonomiske og velferdsmessige konsekvensene videre spredning vil ha for hele oppdrettsnæringen.

De tre oppdretterne reagerer imidlertidig på vaksineringspålegget for fisk i produksjonsområde 6 og 7, som de mener ikke vil ha ønsket en effekt. Selskapene skriver at pålegget «kom svært overraskende», og hevder det ble tatt på manglende grunnlag.

«Vi mener derimot pålegget vil øke smittepresset mot PO 8 og dermed øke risiko for spredning av PD nordover. Vaksinering mot PD hindrer ikke spredning, men er hovedsakelig et hjelpemiddel for å redusere tapene ved klinisk sykdom (PD). Ved å gå fra et kontrollregime med «stamping out» ved viruspåvisning til vaksinering i PO 7, vil det totale smittepress i PO7 øke. I overgangen mellom PD- og PD-fritt område vil det alltid forekomme en buffersone som vil være utsatt for smittepress fra sør. En vaksinering av PO 7 vil flytte denne buffersonen til PO 8 – et område som er langt større utsatt enn PO 7, og hvor neste naturlige smittebarriere er overgangen mellom PO 8 og PO 9», heter det i notatet fra selskapene.

Ser utfordringer med vaksine
Oppdretterne påpeker videre at dagens PD-vaksiner er beheftet med bivirkninger, og bare bør benyttes i tilfeller hvor risiko for PD-sykdom er høy.

«Lerøy, Mowi og SalMar har samlet lang erfaring med vaksinasjon mot PD med dagens oljebaserte vaksiner. Selskapene har konkrete erfaringer som viser at PD-komponenten øker graden av bivirkninger i form av deformiteter og redusert tilvekst. Dette representerer avgjørende utfordringer for fiskevelferden, i tillegg til økonomiske belastninger. Vi mener pålegget virker formålsstridig når det gjelder fiskevelferd og at bakenforliggende vurderinger, herunder vurderinger foretatt av Veterinærinsituttet, i for liten grad belyser bivirkningsutfordringene vaksinering kan medføre. Pålegget vurderes som uforsvarlig av hensynet til fiskevelferd», skriver selskapene.

Deretter vises det til at det nylig er lansert et produkt, som er forventet å ha mindre bivirkninger enn de eksisterende oljebaserte produktene, men samtidig understrekes det:

«Erfaringer og feltdokumentasjon av effekt og bieffekt av produktet er derimot svært begrenset. Produktet tilbys av èn enkelt aktør og dette har åpenbart konsekvenser for konkurransesituasjonen.»

Foreslår kompensasjonsordning
Lerøy, Mowi og SalMar mener at uavhengig av bivirkningsprofil, og at så lenge en vaksine ikke forhindrer virussmitte, vil en effektiv stopp av PD nordover gjøres best gjennom en velfungerende buffersone.

«I denne buffersonen mellom PD -og PD-fritt område, kan det ikke stå PD-viruspositiv fisk i sjøen. Tiltak må innrettes mot å hindre risiko for spredning mot buffersone«, skriver oppdretterne.

Selskapene foreslår også etablering av en kompensasjonsmodell ved umiddelbar utslakting/destruksjon («stamping out»). Denne modellen bør ifølge selskapene utredes og støttes i et samarbeid mellom næring og myndigheter.

«Selskaper som rammes av «stamping out» ved påvisning av PD-smitte i PD-frie områder påtar seg en byrde på vegne av næringen. Denne belastningen bør ikke enkeltaktørene sitte med alene«, skriver de.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser til iLaks at fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har invitert til et møte for å diskutere problemstillingene tirsdag i neste uke.