NTS ser rike vekstmuligheter på Island

Nyheter
1245

Og veksten kan skje mye billigere enn i Norge.

Søndag omtalte iLaks NTS’ oppkjøp av aksjemajoritet i det islandske oppdrettselskapet Fiskeldi Austfjarda. Selger var investeringsselskapet MNH Holding. Onsdag morgen kommer NTS med en utdypende børsmelding på oppkjøpet på sagaøya.

Fiskeldi Austfjarda er et av to oppdrettsselskaper som driver løpende virksomhet på østkysten av Island, og har idag et konsesjonsvolum på 11 000 tonn laks og ørret, som er omsøkt økt til 21 000 tonn. Selskapet har inngitt konsesjonssøknader med sikte på å oppnå et produksjonsvolum på 34 000-54 000 tonn på lengre sikt.

Mer enn doble
Dette vil i så fall mer enn doble slaktevolumet i NTS.

Selskapet eier 50 prosent av aksjene i smoltprodusenten Ishtor og 50 prosent av aksjene i prosesseringsselskapet Búlandstindur.

I fjor slaktet Fiskeldi Austfjarda 1.458 tonn, og oppnådde med det et driftsresultat på -2,9 millioner dollar. Selskapet har en netto gjeld på snaut 21,7 millioner dollar av en balanse på 32,5 millioner dollar.

Brønnbåt og servicebåt
Transaksjonen gir grunnlag for potensiell vekst i NTS-konsernets samlede oppdrettsvirksomhet samt muligheter for vekst i konsernets andre virksomhetsområder som støtter opp om oppdrettsvirksomhet. Dette vil naturlig være brønnbåtvirksomhet, servicebåtvirksomhet og frakt, skriver NTS i børsmeldingen.

Kjøpesummen for aksjene er maksimalt 294 millioner kroner. Prisen på aksjene avhenger av tildelt konsesjonsvolum for oppdrett av laks på Island, og øker lineært i forhold til tildelt konsesjonsvolum til selskapet. Pr inngåelse av avtalen er vilkårene for en pris på 73,5 millioner kroner for aksjene oppfylt, slik at dette beløpet skal betales på gjennomføringsdato. Dersom selskapet oppnår et økt tildelt konsesjonsvolum i løpet av en periode på ti år fra gjennomføringsdato, vil den samlede kjøpesummen stegvis kunne øke til maksimalt 294 millioner kroner ved 24 000 tonn eller høyere. I tillegg er deler av kjøpesummen gjort betinget av utsett av laks i minimum to fjorder på Island, dette for å sikre god biologi.

Det er en lengstefrist for å oppfylle vilkårene på ti år fra gjennomføringsdato. Foruten betaling av de 73,5 millioner kroner hvor vilkårene allerede er oppfylt, som skal betales på gjennomføringsdato, vil tidspunkt for betalinger bero på tidspunkt på tildelinger, som er utenfor selskapets kontroll.

Oppgjør
NTS kan velge å gjøre opp hele eller deler av kjøpesummen i aksjer i NTS.

Etter at 128,6 millioner kroner av kjøpesummen er betalt har NTS, ved hver enkelt betaling av en andel av kjøpesummen, rett, men ingen plikt, til å unnlate å betale den aktuelle andelen. Dersom retten utøves kan MNH Holding velge mellom å kreve tilbakelevert en forholdsmessig andel av aksjene, beregnet ut fra den ubetalte delen av kjøpesummens forholdsmessige andel av samlet Kjøpesum, eller kjøpe tilbake aksjene for den samlede faktisk betalte kjøpesummen med tillegg av en rentesats tilsvarende 3 måneders NIBOR
med tillegg av en margin på to prosent.

Gjennomføringsdato er estimert til cirka åtte uker fra 1. oktober. Betalingen ved gjennomføringen, tilsvarende 73,5 millioner kroner, planlegges finansiert med egenkapital og fremmedkapital.