NRS vil ikke telle lus i offshore-merden så ofte som myndighetene krever

Nyheter
1650

Norway Royal Salmon (NRS) har søkt Mattilsynet om dispensasjon fra kravet om telling av lakselus for Arctic Offshore Farming, slik at selskapet slipper å heve offshore-merden hver eneste uke.

Søknaden er sendt inn med bakgrunn i at NRS skal teste ut to identiske nedsenkbare merder på lokalitet Fellesholmen utenfor Kvaløya. Merdene er for tiden under bygging ved Fosen Yard Emden i Tyskland før de senere skal sammenstilles hos Fosen Yard Rissa i Norge.

I den første testperioden planlegger NRS at den ene av merdene skal stå i hevet posisjon (servicedypgang) så mye som mulig, mens den andre merden skal være nedsenket (operasjonsdypgang). Den hevede merden skal bli senket når værmelding tilsier det for å sikre fiskevelferd. Ifølge NRS vil dette gjelde når signifikant bølgehøyde (Hs) blir tre meter.

Sjeldnere lusetelling
«Som en del av utprøvingen vil det etableres planer og prosedyrer for heving og andre relevante tiltak ved endring i registreringer eller observasjoner. Dokumentasjon av ulikheter i lusepåslag er ett av flere vurderingspunkter i utprøvingen», skriver NRS i et dokument iLaks har fått tilgang på.

ILLUSTRASJON: NRS

Det er i denne forbindelse NRS har søkt om dispensasjon fra lakselusforskriften, som sier at antallet lakselus skal telles minst hver sjuende dag ved temperaturer lik eller over fire grader celsius, og minst hver fjortende dag ved temperaturer under fire grader celsius.

«NRS søker om dispensasjon fra Lakselusforskriften § 6 og vedlegg 1, fordi konseptet baserer seg på at fisken er nedsenket over tid, både for å redusere lusepresset men også for å vurdere hvordan fiskens adferd og velferd blir påvirket av systemet», skriver selskapet i brevet til Mattilsynet.

NRS ber istedenfor Mattilsynet om å akseptere følgende minimumsantall for telling av lakselus i første driftsperiode for offshore-merdene:

  • Ukentlig telling i merd på servicenedgang (referansemerd)
  • Månedlig vitenskapelig telling i merd på operasjonsdypgang

NRS understreker samtidig at de også vil ha fiskehelsepersonell til stede ved lusetelling, som vil ha kompetanse til å vurdere om det kan være behov for å telle lus på flere fisk enn minstekravet.

Forsinket
I begrunnelsen for søknaden heter det at nedsenking av laks står sentralt i konseptet for å begrense eksponering for overflaterelaterte utfordringer som lakselus samt hensynet til stabile miljøforhold og god fiskevelferd under ulike værforhold.

«Et mål for konseptet er å forebygge lusepåslag med minimal håndtering av laksen i nedsenket posisjon (operasjonsdypgang)», skriver NRS.

Selskapet viser deretter til at erfaringer med ulike tiltak mot lakselus, for eksempel luseskjørt eller snorkelmeder, viser at fisk som skjermes mot vannmasser nært overflaten får reduserte lusepåslag

«Vår hypotese er dermed at fisken som skal holdes i nedsenket enhet vil få lavere lusepåslag enn fisken som holdes i hevet enhet. Fellesholmen ligger eksponert og med stor avstand til annen oppdrettsvirksomhet. Hypotesen er også at det vil medføre redusert lusepress på lokaliteten», skriver NRS, og argumenterer:

«Hvis man skal følge telleregimet som beskrevet i forskriften, vil det medføre heving av merden hver uke. Dette vil øke lusepresset og «forurense» datainnsamling av velferdsparametere som appetitt, adferd, svømmeaktivitet og stressnivå. Datagrunnlag som skal bidra til å påvise forskjeller mellom utprøving av drift i hevet og senket posisjon, vil dermed for en del gå tapt. Det vil undergrave formål med utprøvingen og også komme i konflikt med vilkår satt i tildeling av utviklingstillatelsene for AOF.»

Selskapet skriver avslutningsvis at det er kjent med pågående arbeid for en mer moderne og teknologi-nøytral luseforskrift.

Klaus Hatlebrekke. FOTO: NRS

«Uavhengig av den konkrete bestemmelsens ordlyd i regelverket må det gjennomgående målet være å ha kontroll over lusesituasjonen i eget anlegg. Vi mener at vår plan for oppfølging av lakselus i AOF gir oss god kontroll, samt bedre muligheter for prediktiv kontroll enn konvensjonelle rutinemessige tellinger. Dette oppnår vi gjennom ukentlig telling i referansemerd, månedlig telling i nedsenket merd og bruk av beregningsverktøy for lusesmitte.»

Konserndirektør for marked og forretningsutvikling i Norway Royal Salmon, Klaus Hatlebrekke, forteller til iLaks at den ene merden kommer til å bli forsinket, og at de derfor ikke får startet sammenlikningen før begge er på plass på lokalitet Fellesholmen.

– Som følge av Covid-19 har prosjektet blitt forsinket, grunnet de restriksjonene som både ble innført på verftet og bevegelse av personell mellom landene i Europa. Vi forventer at den første merden kommer i sjøen i løpet av høsten, men vi forventer at merd nummer to blir forsinket i forhold til opprinnelig plan, sier han.