Mowi får tillatelse til lakseoppdrett i verdensarvområdet i Vega

Nyheter
1241

Nærings- og fiskeridepartementet gir Mowi tillatelse til oppdrett i Rørskjæran i Vega. Tillatelsen forutsetter at dette er forenelig med ny kommunedelplan for kystsonen i Vega kommune.

Det skriver departementet i en pressemelding.

– Jeg er glad for at vi har funnet en god løsning som gir forutsigbarhet for kommunen og næringsinteressene, er i tråd med vedtak lokalt, og som legger til rette for sameksistens mellom verdensarv og nye bærekraftige næringer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. FOTO: Hans Kristian Thorbjørnsen/NFD

– Kan forenes
Det er fremmet innsigelse mot kommunedelplanen som følge av to planlagte akvakulturlokaliteter innenfor Vega verdensarvområde. Innsigelsene kan bortfalle dersom ikke tilleggsundersøkelsene som pågår fastslår at akvakulturlokalitetene er uforenelige med verdensarvverdiene.

– Akvakulturlokalitetene er sterkt ønsket av kommunen. Bærekraftig og miljømessig forsvarlig drift av akvakultur kan forenes med ivaretakelse av verdensarvverdiene. Ny næringsvirksomhet er nødvendig for å skape aktivitet og inntekter i lokalsamfunnet, og opprettholde bosetting i distriktene. Bosettingen i Vega er også en viktig del av verdensarven, mener Ingebrigtsen.

Maratonsak
Saken om oppdrett i Vega har pågått i åresvis.

I 2015 søkte oppdretteren om å få etablere ny lokalitet ved Rørskjæran i verdensarvområdet.
Tre år senere ga fylkesrådet i Nordland Mowi en en femårig prøveperiode til å drive oppdrett ved lokaliteten.

I 2019 trakk Miljødirektoratet tilbake utslippstillatelsen, og dette førte til at også Fiskeridirektoratet region Nordland fattet vedtak om tilbaketrekking av lokaliteten fordi utslippstillatelsen var bortfalt. Men etter en klage fra Mowi opphevet opphevet Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratets vedtak.

I kjølvannet av vedtaket fra departementet ba Fiskeridirektoratet fylkeskommunen om å gjenoppta behandlingen av klagene på deres beslutning om å gi midlertidig tillatelse. Samtidig besluttet Fiskeridirektoratet at fylkeskommunens vedtak fra 2018 ikke kunne iverksettes før klagene var avgjort.

I november i fjor valgte  fylkesrådet i Nordland å opprettholde sitt opprinnelige vedtak om å gi Mowi fem års dispensasjon til oppdrett i verdensarvområdet. Saken ble deretter sendt til klagebehandling hos Fiskeridirektoratet.

Rett før jul avgjorde Nærings- og fiskeridepartementet de skal behandle klagesaken, og ikke Fiskeridirektoratet.

Etter avgjørelsen fra departementet, er altså maratonsaken foreløpig ved veis ende.