Måsøval Fiskeoppdrett fikk fire utviklingstillatelser for «Aqua Semi»

Nyheter
1210

Fiskeridirektoratet har gitt Måsøval Fiskeoppdrett tilsagn om fire utviklingstillatelser à 780 tonn maksimalt tillatt biomasse. Tillatelsene gis med en varighet på seks år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt.

I desember i fjor fikk Måsøval Fiskeoppdrett beskjed fra Fiskeridirektoratet om at konseptet «Aqua Semi» falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Selskapet hadde opprinnelig søkt om fem utviklingstillatelser.

I mars i år fikk konseptet delvis avslag, men Fiskeridirektoratet gikk videre med behandling av søknaden oppad begrenset til fire tillatelser.

Begrunnelsen for det delvise avslaget var at det etter Fiskeridirektoratets vurdering som utgangspunkt ikke kunne legges til grunn at en «fullskala prøveproduksjon» og uttesting i «kommersiell skala» skulle innebære en større fisketetthet i anlegget enn det som følger av akvakulturdriftsforskriften. Dette talte for en tildeling av tillatelser tilsvarende 1.875 tonn MTB (2 tillatelser på 780 tonn og en tillatelse på 315 tonn). Fiskeridirektoratet la imidlertid vekt på at det kunne være en fordel med en teknisk uttesting av anlegget med en høy fisketetthet og at økonomien tilsa at det ble tildelt mer enn 1.875 tonn MTB. Etter en helhetsvurdering kom Fiskeridirektoratet frem til at fire tillatelser burde være tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet.

Fiskeridirektoratet har nå fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til Måsøval Fiskeoppdretts Aqua Semi.

«Aqua Semi»-løsningen er semilukket og er designet med tak og stålvegger ned til 20–25 meters dyp og med stålgitter i bunn. Videre er den en «semi-submersible» enhet, det vil si halvt nedsenkbar produksjonsenhet som vil ligge rolig i vannet med flytepontong på 25 meters dyp.

Ifølge Måsøval skal «Aqua Semi» plasseres i Frøyfjorden ved Måøydraga, fordi det skal være en lokalitet med sterk strøm.

Fiskeridirektoratet mener Aqua Semi kan bidra til å hindre påslag av lus og kan bidra til økt sikkerhet mot rømming, sammenlignet med konvensjonelle anlegg. Direktoratet vurderer videre at konseptet vil kunne benyttes på strømsterke lokaliteter hvor det på grunn av fiskevelferd er særlig utfordrende å drifte konvensjonelle merdanlegg. Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at Aqua Semi kan bidra til å løse miljø- og arealutfordringene næringen står overfor.

Fiskeridirektoratet har også kommet fram til at konseptet innebærer «betydelig innovasjon», samt at det innebærer «betydelige investeringer». Prosjektet skal ha en investeringskostnad på rundt 560 millioner kroner.