Måsøval Fiskeoppdrett fikk delvis avslag på «Aqua Semi»

Nyheter
734

Vil begrense søknaden fra fem til fire utviklingstillatelser.

Måsøval Fiskeoppdrett søkte om fem utviklingstillatelser den 16.november 2017. 20. desember 2018 fikk de melding fra om at Fiskeridirektoratet om at de går videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser for konseptet «Aqua Semi».

Fredag ettermiddag opplyser direktoratet at søknaden har fått delvis avslag. Direktoratet vil likevel gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til fire tillatelser. Direktoratet skriver videre at selv om det foreløpig ikke er fattet vedtak om tilsagn for noen del av søknaden finner direktoratet likevel grunn til å vurdere behovet for det omsøkte antallet tillatelser.

Tilleggsopplysninger
Direktoratet gav Måsøval 20. desember beskjed om å komme med tilleggsopplysninger til sin søknad. Av disse fremgår det at prosjektperioden er utvidet med ett år, fra fem år i søknaden til seks år i tilleggsopplysningene. I tillegg har investeringskostnaden økt fra 450 millioner kroner i søknaden til 560 millioner kroner i tilleggsopplysningene.

I tillegg til å gjennomgå de innsendte beregningene fra søker, gjør Fiskeridirektoratet en selvstendig vurdering av økonomien i prosjektet, basert på innsendt informasjon om planlagt produksjon, forventede kostnader, investeringer og kontantstrømanalyse.

Fiskeridirektoratets selvstendige vurderingen av økonomien tyder på at søker vil ende opp med en negativ kontantstrøm etter en eventuell konvertering på slutten av prosjektperioden dersom det tildeles 1875 tonn MTB.

Om konseptet
«Måsøval tar i sin søknad om fem utviklingstillatelser (3 900 tonn MTB) sikte på å realisere konseptet «Aqua Semi» – et halvt nedsenkbart semi-lukket oppdrettsanlegg. Ifølge søknaden tilsvarer biomassebehovet ved utprøving av enheten fem tillatelser à 780 tonn MTB. Det fremgår også at planlagt produksjonssyklus er 11-12 måneder, som oppnås ved utsett av stor smolt.

Laksetildelingsforskriften § 28 første ledd slår fast at maksimalt tillatt biomasse per tillatelse til utvikling ikke skal overstige 780 tonn. Det er ifølge retningslinjene for behandling av søknad om utviklingstillatelse ikke fastsatt en grense for hvor mange tillatelser som kan tildeles,» heter det i svaret fra direktoratet.

Direktoratet skriver i sin vurdering at spørsmålet er hvor mye biomasse som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet «Aqua Semi».

Fiskeridirektoratet vurderer at verken «fullskala prøveproduksjon» eller utprøving av konseptet i «kommersiell skala» innebærer at det må tildeles så stor biomasse at konstruksjonen kan testes med maksimal kapasitet.