Fiskeridirektoratet mener Nordlaks opptrådte grovt uaktsomt da de satte ut for lange nøter som førte til rømminger

Nyheter
1103

Nordlaks på sin side er uenig.

I et brev datert 19. februar varsler Fiskeridirektoratet Nordlaks om at det vurderes å gi et gebyr til oppdretteren for mulig overtredelse av akvakulturdriftsforskriften.

Ifølge Fiskeridirektoratet er bakgrunnen for forhåndsvarselet at Nordlaks satte ut nøter på lokalitet Bergvikodden, som var lengre enn dybden i sjøen.

«Handlingen resulterte i rømming av ca. 700 laks og ca. 900 regnbueørret henholdsvis 5. juli og 20. august, og vurderes som et resultat av mangelfull aktsomhet og uforsvarlig drift», skriver Fiskeridirektoratet innledningsvis i brevet.

Evakuerte fisk
Det var i forbindelse med algeoppblomstringen i fjor vår at Nordlaks evakuerte fisk fra lokalitetene Våtvika og Kalvhodet, og denne fisken ble flyttet til Brattøy og Bergvikodden, der det ble montert nye merder og nøter.

På lokalitet Bergvikodden oppstod det etter hvert to rømminger. Den første rømmingen omtalte iLaks i fjor i juli, og Nordlaks innførte bruksforbud på dødfiskhåv i forbindelse med hendelsen. Totalt ble det gjenfanget åtte laks.

Ved den andre hendelsen i august 2019 ble det oppdaget rømming av regnbueørret i forbindelse med opplining av not ved levering av slaktefisk. Her ble totalt ti regnbueørret gjenfanget.

I begge avviksmeldingene skriver Nordlaks at «bruk av for dype nøter ift. havdybde, har medført at notlodd har kommet i kontakt med havbunn, og at dette igjen kan ha ført til dannelse av folder i noten/slakklin. Slike folder, i kombinasjon med dødfiskopptak, hvor håven sliter på slakklin, vurderes å ha kunne ført til slitasje/hull i notlinet.»

I forbindelse med at Fiskeridirektoratet var på rømmingsinspeksjon, kom det fram at dybden under lokaliteten var på rundt 35-45 meter.

«Selskapet sjekket dybdene før utsett av nøtene, hvor det fremkom at dybden var 42 m (merd 3) og 45 m (merd 4) på halvflødd sjø, med et par meters avvik fordi ekkoloddet er festet under båten. Nøtene som stod i merd 3, 4, 5 og 6 under hendelsestidspunktene var spissnøter med en total dybde på 40 m med senterlodd festet direkte under. Dette innebærer at loddene tidvis stod plassert på bunnen og gav slakke på notlinet», skriver Fiskeridirektoratet og fortsetter:

«Anleggssertifikatet for lokaliteten beskriver nøter med 40 meters dybde, selv om det i lokalitetsrapport fra 26.11.2012 beskrives dybder på 32-45 m i kart på s. 20. Også fortøyningsanalysen fra 08.05.2015 beskriver nøter med 40 meters dybde. Ved foregående produksjonssykluser på lokaliteten har det ifølge Nordlaks blitt benyttet grunnere nøter.»

«Har opptrådt grovt uaktsomt»
Fiskeridirektoratet mener det under prosessen med prosjektering og utsett av nøtene i fire merder på lokalitet Bergvikodden ikke har blitt tatt hensyn til dybden under anlegget.

«Ved å benytte nøter som er lengre enn dybden på sjøen blir notlinet slakt og risikoen for hull øker. FRN vurderer dette som uforsvarlig. Notlengde anses som en grunnleggende faktor som må kontrolleres før utsett. Det endelige ansvaret for å gjøre dette hviler på oppdretter og kan ikke lempes over på det akkrediterte selskapet som utsteder anleggssertifikat», heter det i varselet.

«Det vurderes som klart i strid med kravet til særlig aktsomhet og forsvarlig drift at oppdretter valgte å sette ut for lange nøter, til tross for kjennskap til dybden under anlegget. FRN ser at anlegget måtte etableres raskt i den prekære situasjonen som algeoppblomstringen utgjorde. Det fremheves imidlertid at oppdretter burde ha foretatt en kvalitetssikring av anlegget så snart de hadde anledning til det. Temaet rundt dybde på nøtene ble reist under rømmingsinspeksjon 21. august, i underkant av tre måneder etter etablering av anlegget. Nøtene var på dette tidspunktet ikke skiftet ut. FRN kan ikke se at Nordlaks var forhindret i å iverksette tiltak før dette tidspunktet. Det var heller ikke iverksatt risikoreduserende tiltak, for eksempel ved at trekking av dødfiskhåv og eventuelt andre operasjoner kun skal foretas på flo sjø, når loddet ikke er i berøring med havbunnen eller hyppig kontroll av nøtene», heter det videre.

Samlet sett mener direktoratet at dette utgjør brudd på akvakulturdriftsforskriften.

«Etter vårt syn har Nordlaks opptrådt grovt uaktsomt ved at de satte ut for lange nøter i merd 3, 4, 5 og 6, til tross for at de på det tidspunktet hadde kjennskap til dybden i sjøen under anlegget. Utvist skyld i saken vurderes som skjerpende og taler for at overtredelsesgebyr bør ilegges», skriver Fiskeridirektoratet.

Ifølge Vol.no, som omtalte brevet først, kan gebyret komme på mellom 99.858 kroner og 1.497.870 kroner.

Uenig
I begynnelsen av mars kom det inn et svar fra Nordlaks til Fiskeridirektoratet. I brevet signert konsernsjef Eirik Welde bestrides det ikke at det har vært rømminger fra Bergvikodden, men Nordlaks mener det ikke er et resultat av uforsvarlig drift. Selskapet mener videre de har opptrådt aktsomt.

I oppsummeringen av brevet står det at «Nordlaks skal i enhver sammenheng opptre aktsomt og forsvarlig. Nordlaks har prosjektert og planlagt montering av anlegg og bruk av utstyr etter de kjente begrensningene som forelå på lokaliteten, og i samsvar med erfaringen fra tidligere drift på lokaliteten. Vurderingene som ble foretatt var forsvarlige og aktsomme, og var også i henhold til godkjenningen av lokaliteten.»

Selskapet opplyser videre om at de ikke har kunnet konkludere om hvorvidt loddene på merd 3 og 4 faktisk var i kontakt med bunnen.

«Det er dermed uklart om og eventuelt i hvilken grad dette kan ha bidratt til skadene som oppstod. Nordlaks har uansett iverksatt tiltak på lokaliteten for å legge til en ekstra sikkerhetsmargin, i tillegg til allerede innførte tiltak på lokaliteten (med lodd som knytes helt opp under posen osv.)», skriver Welde.

Nordlaks mener videre at de hele veien har gjort forsvarlige vurderinger av hendelsene, og gjort løpende endringer som følge av resultatene av avviksbehandlingen.

«I etterkant av rømmingshendelsene har vi blant annet endret prosedyrene for utsett av anlegget på Bergvikodden, og det er spesifisert maksimal dybde på nøter inkl. lodd for alle burene i anleggskonfigurasjonen», skriver Nordlaks.

Ifølge Nordlaks har de også holdt Fiskeridirektoratet oppdatert med ny informasjon og nye vurderinger etter hvert som dette ble tilgjengelig.

«Vi vil også fremheve at rømmingshendelsene har ført til et enda sterkere fokus på de aktuelle arbeidsoperasjonene og andre detaljer i våre prosedyrer, samt på verifisering og kontroll av selve gjennomføringen av arbeidsoperasjonene.

Oppsummert mener vi at det ikke foreligger et sanksjonsbehov, og at ileggelsen av et overtredelsesgebyr hverken er hensiktsmessig eller forholdsmessig», heter det avslutningsvis fra Nordlaks.