Danish Seafood Association nådde ikke fram med klagen mot det norske eksportforbudet for produksjonsfisk

Nyheter
906

En saksbehandlingsavdeling tilknyttet EFTAs overvåkingsorgan, ESA, mener Mattilsynets kvalitetsforskrift, som sier at oppdrettet fisk med sår eller misdannelser (prodfisk) ikke kan sendes direkte til utlandet, ikke faller innenfor EØS-avtalens område.

Det viser et brev fra Internal Market Affairs Directorate i ESA, som har ansvaret for det indre marked, til Danish Seafood Association (tilsvarende Sjømat Norge).

Brevet fra 22. juli, som iLaks har fått tilgang på, er et svar på klagen fra Danish Seafood Association mot det norske eksportforbudet av prodfisk, som ble sendt inn i oktober i fjor til ESA. Bakgrunnen for klagen var at direktør Paul Melgaard Jensen i Danish Seafood Associaton, mente at det norske eksportforbudet var ubegrunnet, og kanskje til og med ulovlig med tanke på EØS-avtalen.

Klagen kom i kjølvannet av at fiskeriminister Harald Tom Nesvik garanterte overfor iLaks og Robert Eriksson i Sjømatbedriftene, som hadde uttrykt bekymring, at han ikke ville fjerne dagens bestemmelse knyttet til eksportfisk.

– Vårt syn på sakens innhold er helt uendret
ESAs saksbehandlingsavdeling foreslår i et såkalt «pre-closure letter» å avslutte saken, men åpner for å gjenoppta den hvis det kommer endringer i EØS- eller EU-loven. Danish Seafood Association oppfordres samtidig til å gi sine tilbakemeldinger på brevet innen 23. august.

Paul Melgaard Jensen i Danish Seafood Associaton bekrefter overfor iLaks at han kommer til å fremlegge synspunktene til organisasjonen overfor ESA.

– Vi har mottatt avgjørelsen til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vedrørende den norske kvalitetsforskriften, og tar til etterretning at det norske krav ikke kan bedømmes ulovlig med bakgrunn i EØS-avtalen. Som vi leser av avgjørelsen, så ligger kravet om feilretting av laks med visse kvalitetsfeil på land i Norge og på norske bedrifter, utenfor EØS-avtalens område, skriver Melgaard Jensen i en e-post til iLaks.

– Imidlertid er vårt grunnleggende syn på sakens innhold helt uendret. Det norske kravet fungerer som en eksportblokade for den såkalte prodfisken, og kravet kan på ingen måte rettferdiggjøres ut ifra alminnelige handelsmessige prinsipper. Det står vi fast ved, og overveier nå vårt neste skritt, skriver Melgaard Jensen videre.

Hva som eventuelt blir neste skritt utover å svare ESA, kan ikke Melgaard Jensen si på det nåværende tidspunkt.

– Vi har ennå ikke hatt muligheten til å se nærmere på dette.

Ikke underlagt EØS-avtalen
I brevet går Internal Market Affairs Directorate i ESA først gjennom klagen, og paragraf 17 i Mattilsynets kvalitetsforskrift.

Deretter vises det til artikkel 8 i EØS-avtalen, hvor det heter at:

«Med mindre annet er særskilt angitt, gjelder avtalen bare:

a) Varer som hører inn under kapittel 25 til 97 i tolloven (bearbeidede industrivarer)

b) Varer oppført i protokoll 3, underlagt de spesifikke ordningene som er angitt i den protokollen.»

Ifølge Internal Market Affairs Directorate inngår prodfisk i kapittel 3 i tolloven, men er ikke spesifisert i protokoll 3 i EØS-avtalen. Det betyr at prodfisk ikke er underlagt EØS-avtalen, ifølge avdelinge, hvis ikke annet er oppgitt. Internal Market Affairs Directorate skriver videre at prodfisk heller ikke er underlagt kapittel 12 i EØS-avtalen, som handler om restriksjoner på eksport.

Det stilles også spørsmål om paragraf 17 Mattilsynets kvalitetsforskrift er relevant med tanke på protokoll 9 i EØS-avtalen, som dreier seg om handel med fisk og andre produkter fra havet, og som setter krav på handel av fisk mellom EØS-land og EU. Det mener ESAs saksbehandlingsavdeling at det ikke er.

Saksbehandlingsavdelingen tar også opp om paragraf 17 strider med EØS-avtalens innhold om matsikkerhet og fri bevegelighet av varer og tjenester, siden Danish Seafood Association også klaget på dette i et senere brev til ESA i februar.

Avdelingen mener paragraf 17 i kvalitetsforskriften gjelder kvalitets- og markedsføringsaspekter, som ikke er regulert i EØS-lovgivningen om matsikkerhet. Videre mener avdelingen at sorteringen av fisk ikke faller inn under bestemmelsen om fri bevegelighet av varer og tjenester.

Med bakgrunn i overnevnte anbefaler altså saksbehandlingsavdelingen til ESA at saken avsluttes.