Arctic Seafarms landbaserte lakseplaner: Slik er veien videre etter konsesjonssmellen

Nyheter
1225

Fiskeridirektoratet opphevet i november Nordland fylkeskommunes vedtak om å tillatelse til akvakultur på land for Arctic Seafarm Langset. Nå har selskapet levert inn en ny søknad.

– Vi er selvsagt skuffet og overrasket, uttalte daglig leder Carsten Rimer i Arctic Seafarm til iLaks da Fiskeridirektoratet valgte å trekke tilbake konsesjonen. 

På bakgrunn av sakens dokumenter mente Fiskeridirektoratet blant annet at det ikke var mulig å avgjøre om det omsøkte anlegget vil være på land eller i sjø. 

Endringer
Arctic Seafarm Langset (ASL), som vil produsere 15.000 tonn laks årlig på land i Nesna Industripark, varslet i januar at de var i ferd med å sluttføre en ny søknad. Nå er søknaden ankommet fylkeskommunen.

«Opphevingen av den nevnte akvakulturtillatelsen gjør at fylkeskommunen vurderer at full ny søknad med klarere dokumentasjon måtte sendes inn og gjennomgå offentlig utlysning og ny behandling. Kommune og sektoretater må vurdere om de skal behandle søknaden på nytt eller om de kan opprettholde sine vedtak fra forrige behandling basert på endringene som er gjort», skriver Nordland fylkeskommune i et brev, som iLaks har fått tilgang på.

Ifølge fylkeskommunen er det i den nye søknaden 
gjort endringer i form av produksjonsløsninger, tekniske innretninger og kar-løsninger.

«Karene er også hevet noe over HAT (høyeste astronomiske tidevann) i ny søknad. Arealbeslaget og biomassen er imidlertid den samme i ny søknad som i tidligere søknad», heter det i brevet.

Avklaring kan drøye i månedsvis
Søknaden sendes nå videre til kommunen for 
offentlig ettersyn og kommunal behandling og til sektor for orientering. Nesna kommune skal sjekke om søknaden er i tråd med arealplanen, og skal deretter i samarbeid med ASL, utlyse søknaden og legge den ut til offentlig innsyn i en måned fra kunngjøringsdato.

«Søknader som er i strid med vedtatt arealplan skal returneres», understreker fylkeskommunen.

Nesna kommune har fått en frist for tilbakemelding til fylkeskommunen på 12 uker etter mottak av søknaden.


Når Nesna kommunes uttalelse foreligger, vil denne ettersendes Statsforvalteren, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region Nordland sammen med eventuelle merknader, og sektoretatene vil da bli bedt om å starte behandlingen. Disse etatene har fire uker på å fatte vedtak eller komme med uttalelser. 

Søknaden skal for øvrig også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger.

Carsten Rimer. FOTO: Pressefoto

– Vi trenger egentlig konsesjonen i juni
Målet til ASL, som har Kvarøy Fiskeoppdrett på eiersiden, er å starte byggingen av anlegget i september. I første omgang skal produksjonen være på 5.500 tonn laks årlig, og investeringen her er på rundt 600 millioner kroner. Den første fisken skal settes ut i 2022. Planen er å øke til 15.000 tonn fram til 2028. På lang sikt ønsker ASL å doble produksjonen i anlegget.

Men denne tidslinjen forutsetter selvsagt at byggingen starter i høst.

– Hvis det drar ut i tid, må vi vente med oppstarten til gytesesongen er ferdig, og det vanskeliggjør prosessen videre. Vi trenger egentlig konsesjonen til i juni, uttalte Carsten Rimer nylig da han orienterte kommunestyret om planene, ifølge Helgelands Blad.