170 millioner kroner på spill i rettsak om det landbaserte oppdrettsanlegget i Fredrikstad

Nyheter
0

Gråkjær og Fredrikstad Seafoods møtes i ankesak i Borgarting Lagmannsrett.

Det er en tvist mellom Fredrikstad Seafoods, den danske entreprenøren Gråkjær og svenske Inhouse Tech, geoteknisk rådgiver for Fredrikstad Seafoods, om byggingen av det landbaserte oppdrettsanlegget i plankebyen.

Bakteppet er følgende: Fredrikstad Seafoods saksøkte i 2019 Gråkjær, samt Inhouse Tech og If Skadeförsäkring. Søksmålet kom etter at en prosjekteringsfeil hadde skapt uenighet mellom Fredrikstad Seafoods og Gråkjær, og gjorde at byggingen av det landbaserte lakseanlegget ble flere måneder forsinket.

I begynnelsen av februar 2020 dømte Fredrikstad Tingrett Fredrikstad Seafoods til å betale 22,7 millioner danske kroner i erstatning til Gråkjær.

Prosjekteringsfeil
Nå er saken anket til lagmannsretten.

Fredrikstad Seafoods mente Gråkjær var ansvarlig for prosjekteringsfeilen, og krevde 130 millioner kroner i erstatning av entreprenøren. Kravet inkluderte blant annet kostnader Fredrikstad Seafoods hadde pådratt seg i forbindelse med skadesaken. Gråkjær på sin side krevde 30 millioner danske kroner av Fredrikstad Seafoods. I tillegg fremmet Fredrikstad Seafoods et regresskrav mot sin rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) – Inhouse Tech og deres ansvarsforsikring – If Skadeforsikring.

Partene står langt fra hverandre og er i utgangspunktet uenige dels om hvem som er ansvarlig for at anlegget måtte omprosjekteres og merkostnadene dette medførte, og dels om byggherren hadde rett til å heve kontrakten med Gråkjær. Omtvistet beløp er cirka 170 millioner kroner, hvorav Gråkjær krever cirka 40 millioner kroner utbetalt. Gråkjær ble tilkjent 22,7 millioner danske kroner med tillegg av forsinkelsesrente og sakskostnader av tingretten, og ble frifunnet for alle krav fra Nordic Aquafarms’ datterselskap Fredrikstad Seafoods.

Borgarting Lagmannsrett

Syv uker
Ankeforhandlingen går over syv uker i Borgarting lagmannsrett og pågår til og med 27. oktober.

Ankende part i hovedsøksmål er Fredrikstad Seafoods, som byggherre for oppdrettsanlegget. Prosessfullmektig er Espen Nyland og rettslig medhjelper er Vegard Vatne.

Ankemotparten, Gråkjær, er totalentreprenør, og har advokat Johnny Johansen, fra advokatfirmaet Haavind, som sin prosessfullmektig og advokatene Silje Dagsland og Emil Risbøl som rettslige medhjelpere.

Ankende part i regress-søksmålet mot Fredrikstad Seafoods, Inhouse Tech Geoteknik og If Skadeförsäkring, er representert med sin prosessfullmektig Heikki Giverholt.

Ansvarlig
Sakens kjerne er at var Fredrikstad Seafood var ansvarlig for opparbeidelsen av byggetomten, og Gråkjær var ansvarlig for å oppføre selve oppdrettsanlegget. Byggegrunnen var utfordrende, grunnet mye leire, og Fredrikstad Seafood valgte, etter råd fra Inhouse Tech, å opparbeide byggegrunnen med såkalt kalk-sement peler (istedenfor tradisjonell peling til fjell). Etter at Gråkjærs byggearbeider var startet ble det avdekket at opparbeidelsen av grunnen og det planlagte bygget ikke passet sammen – det ville oppstå store setningsskader. Bygget måtte derfor omprosjekteres, og det måtte etableres en tykk fundamentsflåte/bunnplate i armert betong under hele anlegget.

Partene er uenige om hvem som skal bære de økonomiske konsekvensene av dette:

    • Er det Fredrikstad Seafood som har hatt ansvaret for å opparbeide byggegrunnen, og som ikke har sørget for grunn fri for skjevsetninger?
    • Er det Gråkjær som har hatt ansvaret for bygget, og som ikke har tilpasset bygget til byggherrens kalk-sement peler?
    • Er det Inhouse Tech som har gitt dårlige råd om opparbeidelsen av grunnen?

Gråkjær ønsker ikke å kommentere saken overfor iLaks, utover at «Gråkjær mener at tingrettens dom i hovedsak er korrekt».