Trafikklys indikerer laksevekst i nord

Nyheter
962

Regjeringens mye omtalte trafikklysordning for lakseoppdrett åpner for volumvekst fra Helgeland til russergrensen. Men fra Karmøy til Sotra kan det gå andre veien.

Denne “trafikklysordningen” ble lansert i regjeringens havbruksmelding for to år siden. Rødt lys betyr at produksjonen må reduseres, mens gult lys gir produksjonsfrys.

Men en endelig beslutning tas imidlertid ikke før til høsten.

Saken fortsetter under tabellen for produksjonsområdene:

"Prøvekjøring" av det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett

Signal til oppdretterne

– Med denne fargeleggingen legger vi et viktig grunnlag for høstens vurdering av lakse- og ørretoppdrett. Den er også et tydelig signal til oppdretterne om hvordan vi vurderer mulighetene for vekst, slik situasjonen er akkurat nå, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Strekningen mellom Karmøy og Sotra er den eneste som er markert med rødt i den foreløpige vurderingen. Det blir imidlertid ingen nedjustering av kapasiteten i dette området. Eventuelle nedjusteringer av produksjonskapasitet vil først gjennomføres i 2019.

Kan få tilbud om vekst

Strekningen fra svenskegrensen til Jæren, samt alle områder nord for Helgeland er markert med grønt. Dersom dette er situasjonen også til høsten, vil disse områdene få tilbud om 6 prosents kapasitetsvekst.

Ryfylke, strekningene mellom Nordhordland og Stad, Stad og Hustadvika, Nordmøre til Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med Bindal er markert som gult.

I noen områder har usikkerheten rundt vurderingene vært stor. I disse områdene varsler departementet at det kan vurderes om man ut fra et føre-var-prinsipp og en helhetlig samfunnsøkonomisk vurdering skal avvike fra ekspertgruppens vurdering.