Tidenes beste driftsresultat for SalMar – dro inn en milliard i første kvartal

Nyheter
1075

SalMar leverte et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 1.065 millioner kroner i første kvartal 2020, opp fra 806 millioner kroner i samme periode i 2019. 

– Første kvartal ble et meget godt kvartal for SalMar-konsernet. Vi leverer det høyeste operasjonelle driftsresultatet i selskapets historie, drevet av god underliggende drift, høye volumer og gode priser. Virksomheten i Midt-Norge utmerker seg særlig med solid drift i kvartalet, sier konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar.

Det var av analytikerne som følger selskapet ventet et operasjonelt driftsresultat på 1.036 millioner kroner for kvartalet, Ifølge estimater innhentet av Infront.

Samlede driftsinntekter utgjorde i overkant av 3,6 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 22 prosent fra første kvartal i 2019. SalMar slaktet 40.000 tonn i kvartalet, opp fra 35.500 tonn i tilsvarende periode i fjor. Det operasjonelle driftsresultatet per kilo endte på 26,61 kroner per kilo i første kvartal i år, opp fra 22,71 kroner per kilo i første kvartal i fjor.

– Oppgangen kan forklares med høyere priser og slaktevolum, skriver SalMar i en børsmelding.

Segment Midt-Norge leverer et godt resultat i perioden med solid drift. En jevnere fordeling av slaktevolumet og økte spotpriser ga en betydelig bedre prisoppnåelse enn i forrige kvartal. Det har i hovedsak vært slaktet fisk satt i sjøen høsten 2018 dette kvartalet. I andre kvartal vil det slaktes mer av selskapets 2019-generasjon, som har vist bedre biologiske prestasjoner enn foregående generasjoner. SalMar forventer lavere kostnader og et noe høyere slaktevolum i andre kvartal, sammenlignet med dette kvartalet.

Segment Nord-Norge leverer et resultat som er påvirket av økte slaktekostnader fra lokaliteter rammet av ILA. Imidlertid oppnådde segmentet en vesentlig bedre driftsmargin enn foregående kvartaler grunnet kostnadsforbedringer og økte spotpriser. Lokalitetene som har vært berørt av ILA er nå tømt og SalMar forventer lavere kostnader og et noe lavere slaktevolum i Nord-Norge i andre kvartal.

Første kvartal ble et krevende kvartal for Arnarlax. Segmentet hadde høy dødelighet som følge av utfordringer med vintersår på fisken, som medførte at man måtte slakte mye fisk i en periode med dårlig vær og lave temperaturer i sjøen. Dette resulterte i høye kostnader. I andre kvartal fortsetter man slakting fra samme generasjon og SalMar forventer vesentlig lavere volum og svake marginer.

I segmentet Salg og prosessering har det gjennom første kvartal vært god kapasitetsutnyttelse og effektiv drift, som har gitt gode marginer for slakteri- og videreforedlingsaktivitetene, samt god disponering av salg til spotpriser i et kvartal med høye priser. Segmentet fikk likevel et negativt driftsresultat på minus 17 millioner kroner, som følge av negativt bidrag fra fastpriskontrakter. Kontraktsandelen var på 24 prosent i kvartalet. For andre kvartal og 2020 som helhet er andelene på henholdsvis 25 og 20 prosent, med priser som er noe høyere enn nivået i 2019.

Koronapandemien har skapt stor usikkerhet i verdenshandelen og endringer i forbrukeradferd og transportmønster påvirker flere markeder. SalMar følger utviklingen i de ulike markeder tett og vurderer løpende tiltak for å optimalisere produksjon. SalMar har en solid finansiell balanse og god fleksibilitet i verdikjeden, som sikrer at selskapet er godt rigget for raskt å håndtere endringer i markedet.  Som følge av utbredelsen av korona viruset og usikkerheten som råder knyttet til videre konsekvenser av dette, valgte styret i SalMar i mars å kansellere det foreslåtte utbyttet til aksjonærene.

Til tross for usikkerheten, har SalMar stor tro på videre vekst i havbruksnæringen. Selskapet viderefører derfor sine investeringsprosjekter som planlagt, inkludert bygging av videreforedlingsanlegget InnovaNor og smoltanlegget på Senja.

SalMar opprettholder forventningene om et slaktevolum på 152.000 tonn i Norge, hvorav 103.000 tonn i region Midt-Norge og 49.000 tonn i region Nord-Norge, og 12.000 tonn på Island.