Terje Martinussen tapte mot Sjømatrådet

Nyheter
1555

Sluttavtalen mellom Norges Sjømatråd og eks-direktør Terje Martinussen ble kjent ugyldig.

Martinussen gikk til søksmål mot Norges sjømatråd, og saken kom opp for retten i november. Bakgrunnen for søksmålet er at Sjømatrådet nektet å betale ut 1,95 millioner kroner i forbindelse med en sluttavtale. Dette fordi de mente Martinussen ikke informerte om at han hadde blitt tilbudt lederjobb ved Norges fiskerihøgskole (NFH) da han signerte avtalen 29.november 2017.

Nå er avtalen erkjent ugyldig av Nord-Troms tingrett, og Norges sjømatråd er frifunnet.

«Det er ikke tvilsomt at Martinussen, da han signerte avtalen med Sjømatrådet, var klar over at han hadde fått jobb som instituttleder ved NFH», heter det i dommen.

Retten viser blant annet til at Martinussen allerede den 27. november 2017 fikk informasjon om at han var innstilt som nummer en av intervjukomiteen ved NFH. Videre fikk han den 28. november 2017 kunnskap om at også Fakultetsstyret hadde innstilt ham som nummer en og at han ville få jobben.

Retten mener Martinussen fortiet om denne informasjonen da han signerte avtalen med Sjømatrådet. Retten har også kommet til at Martinussen burde ha forstått at kunnskap om jobbtilbudet ville vært av vesentlig betydning for sluttvederlaget.

«Etter rettens syn måtte Martinussen, både gjennom sitt arbeide som tidligere administrerende direktør, og som den som fremhevet vanskelighetene med å få seg ny jobb som et forhandlingstema, innse betydningen av at han var tilbudt ny stilling. Det dreide seg om vesentlig informasjon, og retten finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at Martinussen var klar over at Sjømatrådet ikke ville ha inngått avtalen i den form den fikk dersom de hadde vært kjent med at han ved avtaleinngåelsen allerede var tilbudt ny jobb.», heter det videre i dommen.

«Retten er ut fra en samlet vurdering av omstendighetene i saken, kommet til at det både vil stride mot lojalitetsplikten og være uredelig av Martinussen å påberope seg Sjømatrådets løfte om sluttvederlag.»

Martinussen må ut med 308.452 kroner i saksomkostninger.