Taper produksjon etter USA-avslag

Nyheter
1016

Da russiskeide Villa Smolt opplevde leveranseproblemer hos AquaGen, søkte de om tillatelse til innførsel av to millioner rogn av regnbueørret fra selskapet Troutlodge i USA. Nå har Miljødirektoratet avslått søknaden.

I vedtaket, som iLaks har fått innsyn av, begrunnes avslaget med at Miljødirektoratet «anser at omsøkte innførsel vil medføre økt risiko for at regnbueørret kan etablere seg i norsk natur».

Villa Smolt planla innførsel fra 1. november til 31. desember i år. Rognen skulle klekkes ved Villa Smolt settefiskanlegg i Herøy kommune, for deretter å bli eksportert til morselskapet Russian Aquaculture sommeren 2021.

Les også: Russiskeid smoltprodusent planlegger utvidelse

Sykdom hos AquaGen
Bakgrunnen for søknaden var at Villa Smolt opprinnelig hadde bestilt rogn av regnbueørret fra AquaGen, men dette kunne ikke leveres på grunn av sykdom hos AquaGen sin stamfisk. Det opplyser også avlselskapet i en e-post til iLaks: 

ILLUSTRASJONSFOTO: AquaGen

– AquaGen bekrefter at det har vært påvisning av Flavobacterium i en stamfiskgruppe som ble brukt til tidligproduksjon av ørretrogn. Denne gruppen ble således tatt ut. De sikringsgruppene som vi hadde på andre lokaliteter kunne dessverre ikke levere rogn før cirka en måned etter denne tidliggruppen.

Villa Smolt forsøkte deretter å finne andre leverandører i Norge, uten å lykkes, og ifølge smoltprodusenten var det kun Troutlodge som kunne levere rogn i ønsket stadium. Men Villa Smolt får altså ikke tillatelse av Miljødirektoratet til å hente rogn fra det amerikanske selskapet. 

Miljødirektoratets vurdering
I vurderingen til Miljødirektoratet om det skal gis tillatelse til innførsel av rogn fra anadrom regnbueørret fra Troutlodge, står det innledningsvis at det «skal legges særlig vekt på hvilke negative effekter en eventuell rømming av fisk fra dette materialet vil kunne ha på det biologiske mangfold i Norge».

Miljødirektoratet understreker at selv om det genetiske opphavet til regnbueørretrognen som ønskes innført ikke er helt klarlagt, er det «svært lite sannsynlig at at det omsøkte materialet har samme genetikk som den regnbueørreten som brukes i oppdrett i Norge i dag».

«Ettersom innførsel av nytt genmateriale vil kunne medføre økt risiko for at regnbueørret skal kunne etablere seg i Norge, er det Miljødirektoratets vurdering at omsøkte import innebærer en forhøyet risiko for etablering av selvreproduserende bestander av anadrom regnbueørret i norsk natur», heter det videre i avslagsbrevet.

Miljødirektoratet mener de har, som grunnlag for avgjørelse i saken, tilstrekkelig kunnskap om negative effekter ved introduksjon og spredning av regnbueørret.  

«Vi har også kunnskap om at introduksjon av nytt genmateriale kan medfører forhøyet risiko for etablering i naturen, jamfør eksemplene om introduksjon av regnbueørret til USAs østkyst og introduksjon av pukkellaks til Nordvest-Russland», skriver Miljødirektoratet videre.

Miljødirektoratet mener innførsel av rogn av anadrom regnbueørret fra USA vil kunne øke den samlede belastningen på laksebestandene, dersom rømming skulle føre til etablering av bestander av regnbueørret i Norge.

«En etablering av regnbueørret med anadrom adferd vil være svært vanskelig og kostbart å utrydde», skriver direktoratet.

«Det er Miljødirektoratets vurdering at det er de store, og langt på vei irreversible, konsekvensene av at regnbueørret kan få større evne til etablere seg i norsk natur ved en slik import som må tillegges avgjørende vekt i denne saken», heter det avslutningsvis. 

Arne Geirulv (til høyre) er styremedlem i Russian Aquaculture. FOTO: Privat

Vil ikke klage
Ifølge Miljødirektoratet kan vedtaket påklages til Klima- og miljødepartementet, men det kommer ikke Villa Smolt til å gjøre, ifølge Arne Geirulv. Han er styreleder i selskapet, og sitter også i styret til Russian Aquaculture.

– Vi er veldig overrasket over vedtaket fordi fisken ikke skal settes ut i Norge. Selv om vi skulle få medhold i en klage, er det for sent å erstatte den fisken. Det har derfor ingen reell verdi å klage på vedtaket, sier han til iLaks.

Geirulv ønsker ikke å oppgi hvor mye selskapet taper i kroner og øre på avslaget fra Miljødirektoratet.