Stabil Firda-inntjening i fjor, men selskapet ser store utfordringer i år

Nyheter
681

Ola Braanaas og Firda Seafood Group ruster seg for fremtiden med å investere 400 millioner kroner i ny infrastruktur.

«Jeg er ute i marka, se årsberetning. Den er egentlig fyllestgjørende og vi har egentlig ingen kommentar ut over det,» skriver Ola Braanaas i en sms til iLaks.

Han er eneeier og administrerende direktør i Firda Seafood Group.

Firda er et fullintegert oppdrettskonsern, og favner om settefisk, matfisk, slakteri, fryseri, servicerederi og eksport. Hovedkontoret ligger på Byrknesøy i Gulen, og anleggene er lokalisert i kommunene Bremanger, Flora, Askvoll, Hyllestad, Vik i Sogn og Bergen.

Firda Seafoods slakteri på Byrknesøy i Gulen. FOTO: Aslak Berge

Negativt
«Markedsituasjonen i første halvår 2020 er negativt påvirket av utestenging fra det russiske markedet etter at innførsel via Hviterussland ble stoppet i januar 2020 og av Covid-19-pandemien som medførte store utfordringer og kostnader fra mars 2020,» fremgår det av årsberetningen.

Firda slaktet ut sin siste laks i løpet av sommeren, og nå er en ren ørretprodusent. Det innebærer at selskapet er særlig sårbart for markedsadgang i nøkkelmarkeder for ørret, som Russland.

«Kostnadsiden er forøvrig negativt på virket av regulatoriske utfordringer knyttet til konsekvensene av bekjempelsesplan for PD knyttet særlig til bruk av åpne ventemerder, 6% trafikklys nedtrekk fra august 2020 og innføring av produksjonsavgift. I tillegg er saksbehandlingen i forvaltningstiden et stadig økende problem fordi det legger begrensninger på mulighetene for å iverksette ønskelige og nødvendige tiltak for mer optimal drift, bedre ivaretakelse av fiskehelse, lusebekjempelse mm. for eksempel i forhold til godkjennelse av nye lokaliteter og ønsket om å optimalisere og effektivisere den samlede lokalitetsstrukturen,» står det videre.

Tungt investeringsprogram
«På tross av dette forventer konsernet en betydelig forbedring i kostnadsutviklingen først og fremst gjennom stadig fokus på fiskehelse og bedre biologi og ved mer effektiv produktivitet.»

Firda har et investeringsprogram på 400 millioner kroner i løpet av kommende år, herunder nytt storsmoltanlegg i Vik i Sogn og filetlinje og fryseri på Byrknesøy.

Les også: Det ble bygget av skipsreder Bergesen. Nå satser Firda 40 millioner kroner på settefiskanlegget i Arnafjord

«Hovedfokus vil være knyttet til bærekraftige løsninger innen smoltproduksjon og teknologiske løsninger som bedrer fiskevelferden i virksomheten. Oppbyggingen av konsernets bearbeidingsanlegg på Byrknesøy som forventes ferdig i løpet av første halvår 2021 står sentralt i dette arbeidet.»

Firda-konsernet hadde ved årets utgang en bokført egenkapital på 463,4 millioner kroner.

Firda Seafood Group 2019 2018 Endring
Omsetning 1126,3 713,1 57,9 %
Driftsresultat 167,8 171,6 -2,2 %
Resultat før skatt 161,2 165,4 -2,5 %
       
Driftsmargin 14,9 % 24,1 %  
       
Alle tall i millioner kroner