Sørsmolt skynder seg sakte

Nyheter
975

Kragerøoppdretter støtter seg til studie som viser at «gammel» smolt er bedre enn hurtigvoksende smolt.

I forrige uke kunne iLaks rapportere om en ny studie fra NMBU Veterinærhøgskolen og Universitetet i Oslo viser at det kan være utfordringer med fisk som har vokst veldig hurtig i sjøen.

Studien, publisert i tidsskriftet Aquaculture, viser at rask intensiv produksjon av smolt i ferskvann gir laksen hjerteproblemer senere i livet. 

– Dette er mye raskere enn i naturen der laksen kan bruke 2-5 år i en ofte kald og næringsfattig elv før livet i havet begynner. I studien viser vi at rask produksjon i ferskvann har konsekvenser for hvordan laksens hjerte utvikler seg. Hjertene blir rundere og mindre symmetriske, og vi fant at slike endringer er forbundet med dødelighet ved CMS-utbrudd, sier Ida Beitnes Johansen, førsteamanuensis ved institutt for prekliniske fag og patologi ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Laksens biorytme
I Kragerø har Sørsmolt i samarbeid med veterinær Jan Gjerde utviklet et konsept for produksjon av smolt basert på laksens naturlige oppvekstmiljø i ferskvann. Konseptet innbærer streng regulering av produksjonsforholdene i ferskvann helt fra befruktet egg frem til sjøklar smolt, der laksens biorytme og naturens temperaturregime etterleves.

– Resultatet som fremkommer etter dette konseptet, er en robust laks som har vist svært god tilvekst i sjøvannsfasen, god helsetilstand med normalt utviklet hjertemorfologi, og lav dødelighet, forteller Stein Helge Skjelde, daglig leder i Sørsmolt, til iLaks.

Les også: Slaktar storsmoltsatsinga: – Næringa er på villspor

– Eksempelvis har smolt sjøsatt med en snittvekt på 65 gram oppnådd en rundvekt på cirka fem kilo etter en produksjonstid på 12 måneder i sjø, og med en dødelighet i sjøvannsfasen på under to prosent. Videre har smolt med snittvekt på 100 gram oppnådd en rundvekt på fem kilo etter en produksjonstid i sjøen på 10 til 11 måneder, også med en dødelighet på under to prosent.

Tilvekst
– I begge disse tilfeller har laksens videre tilvekst vært svært god, der en vesentlig del er slaktet etter oppnådd vekt på syv til åtte kilo. Det registrert en rekke flere grupper smolt som har oppnådd tilsvarende resultat i sjøvannsfasen.

Kunnskap om smoltkvalitetens innvirkning på tilvekst og robusthet i sjøvannsfasen, ble allerede observert i 1990 årene, der enkelte oppdrettere på Vestlandet oppnådde svært gode resultat, både på tilvekst og god helsetilstand, ved bruk av smolt produsert under spesielle oppvekstvilkår.

Sørsmolt begynte tidlig å systematisere resultatet av ulike smoltgrupper sin utvikling i sjøvannsfasen helt frem til slakt.

Fra 2012 ble resultatene mer systematisk registrert, og det ble innledet et samarbeid med veterinær Jan Gjerde, tidligere leder av Aqualab Bergen. Samarbeidet medførte mer profesjonelt utvikling av konseptet: produksjon av robust smolt med gode vekstegenskaper i sjøvannsfasen.

Røkter Britt Veivåg og Ole Marius Farstad skuer utover en kvart million lakseyngel i Sørsmolts veksthall på Kjølebrønd gård. Foto: Trine Forsland

Etterlignes
– Konseptet er basert på gjennomføring av systematiske produksjonsbetingelser i ferskvannsfasen, der laksens naturlige biorytmer og temperaturforhold etterlignes. Videre følges de enkelte smoltgrupper opp i sjøvannsfasen helt frem til slakteresultat for derved å kontrollere hvordan smoltkvaliteten påvirker tilvekst, helsetilstand og dødelighet, sier Skjelde.

Smoltproduksjon basert på et slikt opplegg, medfører en lengre produksjonstid i ferskvann. Alderen på smolten som sjøsettes er derfor ett av flere viktige kvalitetskriterier som har betydning for utviklingen i sjøvannsfasen.

– Arbeidet med utvikling av en robust smolt med gode vekstegenskaper er i sin begynnelse, og viderutvikles kontinuerlig basert på de resultatene som laksen viser i sjøvannsfasen helt frem til slakt, sier han.

Sørsmolt har årlig arrangert juleseminar der kunder og andre interesserte har blitt systematisk informert om resultatet av det utviklingsarbeidet som har vært utført.

Storsmolt
Sørsmolt tok i 2012 initiativet til utvikling og bygging av Fossing Storsmolt som er et gjennomstrømmingsanlegg, og som vil levere sin første produksjon av smolt høsten 2020. Smolten er levert som yngel fra Sørsmolt. I tiden fremover vil Sørsmolt primært produsere yngel som selges videre til Fossing Storsmolt, noe som begrenser smoltproduksjon ved Sørsmolt.

Sørsmolt har imidlertid et nytt gjennomstrømmingsanlegg under utvikling: Helle Bruk som ventes å være i drift om cirka tre år, og vil ha en årlig produksjonskapasitet på fire millioner smolt.

– Dette anlegget vil benytte den erfaring og kunnskap om vesentlige kvalitetskriterier som Sørsmolt har utviklet, slik at produksjonen ved Helle Bruk vil helt fra oppstart vil levere smolt med dokumenterte gode kvalitetsparameter herunder utvikling av normal hjertemorfologi, fortsetter Skjelde.

– Utviklingen som Sørsmolt har stått for, har øket kunnskapen om betydningen av laksens utvikling i ferskvannsfasen, og er derfor et viktig bidrag til produksjon av robust laks med gode vekstegenskaper som kan redusere utfordringene i sjøvannsfasen.

– Dersom laksen i sjøvannsfasen skal dra full nytte av Sørsmolt sin utvikling, er det nødvendig at også den delen av produksjonen gjennomgår sine rutiner for å oppnå optimal drift, avslutter han.

Inne på anlegget hos Fossing Storsmolt. FOTO: Ole Marius Farstad