Skatt og omstilling i havbruksnæringen

Meninger
0

Havbruksnæringen i Sør-Troms og Nordre Nordland består hovedsakelig av familieeide og lokalt eide bedrifter. Næringen er svært viktig for verdiskaping og utvikling av leverandørindustri i regionen, samtidig som den er inne i en stor omstilling for å sikre økt bærekraft og styrket konkurranseevne, også i årene som kommer.

På et kontakt- og informasjonsmøte mellom næringen og kommunene i Sør-Troms, Vesterålen, Salangen og Vågan torsdag 6. januar ble selskapenes betydning for ringvirkninger og utvikling av regional leverandørindustri belyst, sammen med økonomiske konsekvenser av endret regelverk for formuesbeskatning.

Vi er bekymret for at endringene i regelverket for formuesbeskatning ikke er godt nok utredet og for at de vil medføre en sterk svekkelse av lokalt eide bedrifters evne til fremtidige investeringer i omstilling og utvikling.

Vi har derfor følgende forslag til regjering og Storting:

Konsekvensutredning og grunnlag for verdifastsetting
Endringer i regelverket for formuesbeskatning av havbrukstillatelser ble fremmet av Solberg-regjeringen i forslag til Statsbudsjett for 2022. Endringene innebærer at også havbrukstillatelser gitt før 1998 skal inngå i beregningsgrunnlaget, at skattepliktig formue skal beregnes etter omsetningsverdi, og ikke kostpris.

Ny regjering og behandlingen i Stortinget medførte i tillegg en skjerping av formuesbeskatning og utbytteskatt. Den samlede effekten av disse endringene for lokalt eide bedrifters evne til investeringer i omstilling og utvikling, er etter vår vurdering ikke godt nok utredet.

I forslag til Statsbudsjettet for 2022 er det estimert at økt inntekt til staten som følge av endret beregningsgrunnlag for formueskatten vil være i størrelsesorden 260 mill. kroner. Imidlertid har statsautorisert revisor Knut Haugen i BDO beregnet at for 11 lokalt eide havbruksselskap i Sør-Troms, Vesterålen, Salangen og Vågan kommuner vil summen av økning i formuesskatt og utbytteskatt være på ca. 260 mill. Totalt vil økningen av formuesskatten alene utgjøre i størrelsesorden 168 mill. kroner for disse bedriftene.

Etter vår vurdering viser disse beregningene behovet for en nærmere konsekvensutredning av de vedtatte endringene.

Vi anmoder også om at en allerede i forbindelse med revidert budsjett våren 2022, vurderer endringer i beregningsgrunnlaget for verdifastsettelse og/eller overgangsordninger som gir bedriftene og deres eiere mer tid til å tilpasse seg nye økonomiske rammebetingelser.

Fremtidig eierstruktur i havbruksnæringen
I Hurdalsplattformen har Regjeringen signalisert at en vil «gjennomgå ordningene med tillatelser i havbruksnæringen for å sikre fortsatt mangfold og lokalt eierskap».

Havbruksnæringen med tilhørende leverandørindustri er viktig for verdiskaping og sysselsetting i hele Norge. Samtidig er næringen inne i en stor omstilling. En kartlegging gjennomført av KUPA, viser at selskapene som har forretningsadresse i vår region har investeringsplaner for 22 milliarder de kommende fem årene. Dette er i praksis selskapenes strategi for økt bærekraft, og for å kunne bevare en markedsposisjon også i årene som kommer.

Differensiert eierstruktur i havbruksnæringen er viktig for å sikre utvikling av en kompetent og konkurransedyktig leverandørindustri langs hele kysten. Havbruksselskapene i vår region har et sterkt engasjement i utvikling av leverandører i sitt nærområde og de har bidratt til at flere leverandørbedrifter konkurrerer i et nasjonalt og internasjonalt marked. De er en viktig årsak til at vi i dag har et unikt økosystem for maritim industriutvikling og innovasjon i vår del av Nord-Norge.

Vi er bekymret for at de foreslåtte skatteendringene vil svekke de mindre norskeide havbruksselskapenes evne til investeringer i omstilling og utvikling. De vedtatte skatteskjerpelsene berører ikke utenlandsk eide selskap og vil derfor på sikt kunne svekke muligheten til å bevare et differensiert eierskap i havbruksnæringen.

Vi ber derfor regjeringen vurdere også regelverket for beskatning i lys av vårt felles politiske mål om å bevare mangfold og lokalt eierskap i havbruksnæringen.

Ordførerne

Kari Anne Opsal Torbjørn Larsen Helene Berg Nilsen Dag Sigurd Brustind
Harstad kommune Kvæfjord kommune Tjeldsund kommune Ibestad kommune
Anita Karlsen Sigrun Wiggen Prestbakmo Hugo Bongard Jacobsen Aina Johanne Nilsen
Gratangen kommune Salangen kommune Lødingen kommune Hadsel kommune
Karl-Erling Nordlund John Danielsen Sture Pedersen Frank Johnsen
Sortland kommune Øksnes kommune Bø kommune Vågan kommune