Salfjord sikret seg konsesjon for 36.500 tonn laks. Nå starter pengejakten

Nyheter
0

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal har tildelt Salfjord tillatelse til oppdrett av laks på land i henhold til laksetildelingsforskriften ved Tjeldbergodden industripark i Aure kommune på Nordmøre.

Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 21.000 tonn. Dette tilsvarer nærmere 27 konsesjoner innen konvensjonelt oppdrett i sjø, en produksjon på 36.500 tonn laks i året, eller opptil 500.000 laksemåltider per dag året rundt.

Tillatelsen gjelder også produksjon av 30 millioner smolt per år, noe som gir stor fleksibilitet i selskapets produksjonsplaner.

Vil knytte til seg strategiske investorer
Selskapet går med dette inn i neste fase, og jobber nå for å knytte til seg flere strategiske og industrielle investorer for å kunne gjennomføre en ny emisjon i løpet året.

– Dette har vi arbeidet målrettet med i lang tid, og er veldig fornøyde med at tillatelsene er på plass. Nå ser vi frem til dialog for å finne riktige samarbeidspartnere og utforske modeller for finansiering av Salfjord. Det vil fremover bli fokus på å bygge organisasjon, risikostyring, og å sette fart på detaljprosjektering, sier administrerende direktør og medgründer Hans Ramsvik i Salfjord i en pressemelding.

Prislappen på det ferdige anlegget, fullt utbygd, er estimert til mellom 7 og 7,5 milliarder kroner.

Ramsvik forteller at de har mål om at første byggetrinn for produksjon av matfisk skal stå klart i 2026, og fullt utbygd vil Salfjord sitt anlegg på Tjeldbergodden generere mer enn 100 nye arbeidsplasser. En samfunnsøkonomisk analyse viser i tillegg direkte ringvirkninger på over 300 regionale arbeidsplasser, betydelig verdiskaping for samfunnet og store eksportinntekter.

Det landbaserte oppdrettsanlegget er godkjent for å produsere både settefisk- og matfisk. Ferdig utbygd ser Salfjord for seg at anlegget vil ha klekkeri, startfôringsavdelinger, påvekstavdelinger, smolt- og postsmoltavdelinger.

Matfiskanlegget er planlagt bygget i fem like moduler hver med årlig kapasitet på 7.300 tonn, og baseres på standardiserte løsninger for å kunne oppskalere produksjon effektivt og sikre god fiskevelferd gjennom hele produksjonen.

Selvforsynt med smolt
– Tillatelsen for smolt gjør oss selvforsynt med smolt, og gir oss stor fleksibilitet i forhold til våre produksjonsplaner, sier Ramsvik og legger til;

– Vi har skaleringsambisjoner ut over anlegget på Tjeldbergodden, og forventer en godkjenning av reguleringsplan for ytterligere én lokasjon i Aure kommune snart.

Det er for tiden høye marginer i oppdrettsnæringen med gode priser for laks. Salfjord sikter på konkurransedyktige produksjonskostnader sett opp imot tradisjonelt sjøoppdrett, og vil ha en sunn økonomi også med lavere laksepriser.

Illustrasjon: Salfjord

Salfjord har valgt å arbeide tett sammen med Artec Aqua, som blant annet har levert tilsvarende teknologi og tilnærmet lik totalentreprise til Salmon Evolution litt lenger sør i fylket.

– At vi har fått med oss Artec Aqua på laget reduserer usikkerhet med tanke på byggetid og byggekostnader. Med Artec Aqua sitt Hybrid System – et gjennomstrømmingsanlegg med resirkulering av opptil 65 prosent av vannmengden – vil vi også demme opp for teknologiske-, driftsmessige- og biologiske utfordringer, sier Hans Ramsvik.

Hybridanlegget gir best kost/nytte-­effekt der man har behov for oppvarming av råvannet. Med stadig tilførsel av 35 – 40 prosent friskt sjøvann, og med inndeling av lukkede soner har denne teknologien allerede vist at den har lav biologisk risiko.

Prosess- og risikostyring
– Risikostyring er sentralt i vår filosofi. Valg av lokaliteter, hybridteknologi og riktige samarbeidspartnere er basert på risikovurderinger, sier Ramsvik. Han forteller at styring av risiko i drift vil bli basert på moderne barrierestyring i tråd med anbefalinger fra DNV.

I tett samarbeid med ABB har Salfjord utviklet en prosess- og energisimulator. Salfjord vil bruke digital tvilling-teknologi i sin prosess- og risikostyring.

Med en digital tvilling av anlegget og nøyaktige historiske- og sanntidsdata skal Salfjord sikre tett kontroll og optimalisering av produksjonsparametere som vedlikehold, energieffektivitet og fiskevelferd.

– Vi følger nøye med på teknologivalgene og erfaringene som gjøres av de som allerede har tatt steget inn i på land. Å bygge på erfaringer fra en industri i utvikling gir oss kunnskapsgrunnlag for å forbedre fiskevelferd og risikostyring i design og drift.

– Vi har et høyt fokus på biosikkerhet for å ivareta fiskehelse i eget anlegg – og for å bidra til at vår aktivitet bidrar til en positiv utvikling for andre havbruksaktører, og minimaliserer påvirkning av villfisk i området, forteller Ramsvik.

Det er blant annet planlagt med rensing og svært kraftig desinfisering av inntaksvann og avløpsvann for å hindre smitte inn- og ut av anlegget. Transport av fisk inn- og ut av anlegget vil gjøres med lukket transport uten utslipp av vann.

Plassering og løsninger
Anlegget på Tjeldbergodden vil være gunstig plassert i forhold til tilførsel av friskt sjøvann, samt logistikk inn- og ut fra anlegget. En nyskapende leverandørindustri står også sterkt på Nordvestlandet.

– Vi ser også på sirkulære muligheter som utnyttelse av spillvarme fra Equinor sin metanolfabrikk på Tjeldbergodden. Dette vil kunne bidra til å redusere energiforbruket i vårt anlegg, samt dempe det samlede presset på kraftsituasjonen i området, sier Ramsvik.

– Vi ønsker å benytte anledningen til å invitere alle våre naboer, og nye og gamle samarbeidspartnere – til dialog og samarbeidsformer som kan gi et felles løft for alle aktører og lokalsamfunn på og rundt Tjeldbergodden. Vi tror at vi sammen kan bidra til å løfte havbruksnæringen og andre næringer i området, avslutter Hans Ramsvik i Salfjord.