– Overraskende kunnskapsløst fra stortingsrepresentant Trellevik

Norges Jeger- og Fiskerforbund svarer Ove Trellevik (H).

Ove Trellevik fra Høyre går i et utspill ut og anklager fritidsfiskerne for at laksen har havnet på rødlista over truede arter.

Les også: Trellevik vil stoppe laksefiske i vestlandselvene

– Jeg ønsker at man utreder muligheten for stans i fisket for en periode, og se om dette kan ha positiv effekt på villaksbestanden, sier stortingsrepresentanten som sitter i Energi- og miljøkomiteen.

Det er lenge siden vi har sett en «rette baker for smed»-oppførsel av dette kaliberet i den offentlige debatten rundt villaksen.

Her er det åpenbart på sin plass med litt voksenopplæring:

Norsk villaks forvaltes på bestandsnivå. Det vil si at hver elv, som har sin unike, tilpassede villaksstamme, forvaltes ut fra hvordan det står til med laksen i den elva. Det er satt gytebestandsmål for alle elver der det fiskes. Dette målet skal nås for å sikre elvas laksestamme. Dersom en elv ikke har tilstrekkelig laks til å fylle gytebestandsmålet, så åpnes det heller ikke for laksefiske. 183 lakseelver av 480 skal være stengt for fiske etter laks i 2022. Først etter at målet er nådd kan man tillate høsting på overskuddet utover dette, og fritidsfisket truer dermed ikke den enkelte bestanden av villaks.

Norsk villaks havnet i fjor på rødlista som nær truet, som heldigvis er mildeste kategori. Det er et varsel om en nedgang i mange bestander over tid, og derfor et varsko til forvaltningen. Nå må truslene mot villaksen tas på alvor, ellers kan det fort bli verre.

Hva er så de viktigste truslene mot villaks i Norge? Om dette gis det ut en fagtung rapport om hvert år. Det er det «Vitenskapelig råd for lakseforvaltning», et bredt sammensatt råd av vår ypperste ekspertise på feltet, som er ansvarlig for. Her slås det fast at trusselbildet er sammensatt, men at de klart største utfordringene er lakselus og rømt oppdrettsfisk. Begge deler et resultat av intensiv oppdrettsvirksomhet i villaksens leveområder. Verst står det da også til i de områder der det er mest oppdrettsvirksomhet, som i Trelleviks eget hjemmeområde; Vestland.

Vitenskapelig råd er i sin siste rapport klare i talen på hvor skoen trykker: «Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaks. Det gjennomføres ikke tilstrekkelige tiltak til å stabilisere eller redusere disse truslene».  Det er nok ikke fritidsfiskerne som sitter med nøkkelen her, det er faktisk hos politikerne som må sette rammer som sikrer en miljømessig bærekraftig oppdrettsvirksomhet som ikke truer de ville laksefiskene. Vil man villaksen vel, så må man sette inn målrettede tiltak der det hjelper.

Det er mildt sagt overraskende at Trellevik som har sittet over åtte år i den komiteen på Stortinget som har ansvaret for villaksen, kan blamere seg med så grunnleggende og mangelfull kunnskap om årsakene til rødlistesituasjonen for denne nasjonalt- og internasjonalt viktige fiskearten. Trellevik har ved flere anledninger vist seg som en varm tilhenger av lakseoppdrett. Da er det kanskje ikke overraskende at han roper «stopp tyven» og peker på fritidsfiskerne, mens det er hans venner i oppdrettsbransjen som i realiteten truer villaksen mest. Å påstå noe annet er kunnskapsløst.