HI-rapporten: Hardangerfjorden og Sognefjorden har mest lus

Nyheter
1759

Høyest lusepress på Vestlandet.

HI presenterer tirsdag morgen sin risikorapport for norsk fiskeoppdrett.

Rapporten viser at det er stor fare for lakselusrelatert dødelighet for villaks i områdene mellom Karmøy og Stad.

– Det er et høyt smittepress på Vestlandet. Det har for så vidt vært det før, men det er vel så tydelig i år. Hardangerfjorden og spesielt Sognefjorden har for høy lusesmitte, sier seniorforsker Ørjan Karlsen ved HI.

Lakselus er et av de største problemene for oppdrettsnæringen. Den naturlige parasitten skaper problemer for vill laksefisk, hvor spesielt utvandrende smålaks er mest utsatt.

Bekymret
Havforskningen har avgitt risikorapport årlig siden 2011, der de på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet kartlegger miljøpåvirkninger av havbruk og fiskevelferd.

Karlsen har ledet overvåkningsprosjektet i rapporten.

I 2017 økte de overvåkningen betydelig. HI har trålt etter smolt, og brukt informasjon om fiskens utvandringstid, utvandringsrute og svømmehastighet for å beregne risikoen for dødelighet på vill laksefisk. I tillegg har de prøvefisket med garn og ruser.

Analysene har gitt et resultat som bekymrer HI.

– Vi ble bekymret over å se hvor mye lus det var spesielt på trålet fisk både i Hardanger og Sognefjorden, sier Karlsen.

– Det har vært trålt i disse områdene på 90-tallet, og da skal det ha vært verre. Men i tidsperioden vi har gjort våre undersøkelser, har det ikke vært så mye lus på fisken.

Resultatene fra årets overvåkningsprosjekt ser slik ut:

  • Området fra Karmøy til Stad har høy risiko.
  • Området fra Stad til Bindal i Nordland har moderat risiko.
  • Ryfylke har lav risiko.
  • Områdene fra svenskegrensen til Jæren og fra Helgeland til Kirkenes har liten risiko.

Geografisk forklaring
HI mener å ha det på det rene at oppdrettsnæringen er hovedsmittekilden til lakselusen. I forhold til sammenlignbare områder uten oppdrett, er antallet lakselus høyere i områder med oppdrett.

At Hordaland og Sogn og Fjordane skårer høyest på risikotabellen betyr derimot ikke at oppdretterne i disse fylkene er sløve.

Forklaringen er geografisk, ifølge seniorforskeren. Når vannet er kaldere, utvikler lusen seg nemlig saktere, noe som gjør at Hordaland og Sogn og Fjordane er mer utsatt enn lenger nord på norskekysten.

– Her blir sjøen tidligere varm, og man får økning i lusesmitte i forhold til hva de får lenger nord. Når laksen går ut fra elvene i løpet av mai, og man da har et utslipp av lakselus tidlig i sesongen, vil laksen svømme gjennom et lusebeltet. Hadde de stedene hvor laksen kommer ut vært fri for lus, hadde laksen gått klar, sier Karlsen.

Forskeren mener at oppdrettsnæringen må gå i seg selv og ta tak i problemene.

– Man kan redusere produksjonsnivået i den perioden, man kan gjøre behandlinger, men jeg tror at endrede produksjonsstrategier eller å se hvor anleggene er plassert opp mot hvor smitten til villfisk skjer, også kan være en løsning.