Norway Royal Salmon vant millionsøksmål mot lakseforedler

Nyheter
1796

Sunsea Seafood på Moltustranda i Herøy i Møre og Romsdal og styreleder/daglig leder Edgar Ove Sandanger er dømt til å betale over ni millioner kroner til Norway Royal Salmon (NRS).

Etter at Sunsea Seafood gikk konkurs i april i fjor, saksøkte NRS Sunsea Seafood, samt styreleder Edgar Ove Sandanger og en tidligere ansatt, som de mente var solidarisk ansvarlig for å dekke tapet NRS var blitt påført etter konkursen.

I månedskiftet januar/februar møttes partene i Søre Sunnmøre tingrett.

I den ferske dommen fra tingretten går det fram at Sunsea Seafood (som fra 10. september 2018 endret navn til Herøy Fiskeindustri) må betale i overkant av fem millioner kroner til NRS, samt sakskostnader til NRS pålydende 66.483 kroner.

Edgar Ove Sandanger er dømt til å betale 4.383.259 kroner til NRS, i tillegg til sakskostnader på 211.218 kroner.

Den tidligere ansatte er frifunnet for krav om erstatning, og NRS må betale 312.000 kroner i sakskostnader til personen. NRS på sin side er frifunnet fra motkravet til den tidligere ansatte, som gikk til motsøksmål, og krevde erstatning for æreskrenkelse.

Ifølge Sunnmørsposten har Edgar Ove Sandanger anket dommen.

Avtalebrudd
Ifølge dommen ble det signert en avtale om samproduksjon mellom Sunsea Seafood og NRS i mars 2017. I avtalen gikk det fram at Sunsea Seafood hadde rett til å drive foredling/produksjon på fisken, men at de foredlede produktene var NRS sin eiendom, og skulle oppbevares på NRS sitt lagerområde. Salget fra NRS til Sunsea Seafood fant sted når containere var «klar til transport», og betaling skulle skje «før overtakelse av produktene», og eiendomsretten gikk etter betaling til Sunsea Seafood.

NRS hevdet at Sunsea Seafood hadde videresolgt fisken før betaling, som var i strid med avtalen. Edgar Ove Sandanger mente avtalen bare gjaldt produksjonsfisk, ikke typene superior og ordinær laks. Sandanger mente videre at de fem leveransene ikke ble levert under en avtale om samproduksjon, og at avtalen ikke ble praktisert etter sin ordlyd.

Tingretten slår i dommen fast at det var i strid med avtalen mellom Sunsea Seafood og NRS å selge fisken før NRS hadde mottatt betaling. Retten viser blant annet til at i avtaler om leveranser av fisk våren 2017, ble det ikke gjort forskjell på produksjonsfisk, superior og ordinær laks ved bruk av avtalen om samproduksjon i avtaleperioden. Retten mener også at øvrig dokumentasjon som er lagt frem for tidligere leveranser første halvår 2017, viser at det var en forutsetning at superior og ordinær laks også skulle leveres under avtalen om samproduksjon. Retten mener det er sannsynliggjort at de fem leveransene er levert under avtalen om samproduksjon, og at NRS derfor hadde en rettsmessig forventning om at varene for de fem leveransene ikke ble sendt ut før betaling var gjort.

Personlig ansvarlig
I dommen heter det videre at det skal mye til før et styremedlem eller en daglig leder blir holdt erstatningsansvarlig for forretningsmessige avgjørelser. Edgar Ove Sandanger var ifølge retten styreleder og daglig leder i både Sunsea Seafood og søsterselskapet Sunsea.

Retten mener det er en sentral del av en daglig leder sine oppgaver å sikre at ansatte forsvarlig kan håndtere sine oppgaver, herunder sikre system og rutiner i tilknytning til gjennomføring av avtaler selskapet inngår.

Retten mener det ikke var kontroll av om de ansatte håndterte leveranser under avtalen om samproduksjon på en rettsmessig måte – dette på bakgrunn av vitneforklaringer i retten.

Ifølge retten hadde Sandanger ikke lagt til rette for en forsvarlig håndtering av de kontraktsrettslige pliktene som avtalen om samproduksjon med NRS innebar.

«Etter retten sitt syn vil Edgar Ove Sandanger i mangel av retningslinjer og instrukser til ansatte i forbindelse med etablering og håndtering av avtalen, også ha en skjerpet plikt til å kontrollere at avtalen rent faktisk ble rettsmessig oppfylt», skriver retten.

Retten mener videre at Sandanger måtte forstå at avtalen kunne omfatte både superior og ordinær laks, ut fra avtalen sin ordlyd.

«På denne bakgrunn mener retten at Edgar Ove Sandanger som styreleder og daglig leder har en særlig oppmoding til å sikre rett oppfylling av avtalen. Dette har han etter retten sitt syn ikke gjort, noe som trekker i retning av at Edgar Ove Sandanger skal holdes personlig ansvarlig», heter det i dommen.

«Har opptrådt grovt uaktsomt»
Retten trekker også fram at den pressede økonomien i Sunsea Seafood utover våren 2017, ytterligere skjerper aktsomhetsplikten til Sandanger med tanke på å sikre en rettsmessig oppfylling av av selskapet sine plikter fram mot og over sommeren 2017.

«Når Edgar Sandanger, som etter forutsetningene skal ha oversikt over selskapet sine avtaler og økonomiske situasjon, unnlater å sørge for kontroll med ansatte, ved at det ikke etableres tilstrekkelig rutiner for innkjøp, lagring og betaling i samsvar med avtalen om samproduksjon, mener retten at Sandanger ved dette utsetter Norway Royal Salmon for en helt annen risiko enn det som var forutsetningen for ordningen under samproduksjonsavtalen.»

Videre står det: «Ettersom selskapet ikke har noen kontroll for å sikre rettsmessig oppfylling av avtalen, i lys av de skjerpede kravene til aktsomhet som retten viste til, mener retten at NRS med dette ble utsatt for en åpenbar tapsrisiko…Etter retten sitt syn er dette en risiko som Edgar Ove Sandanger som styreleder og daglig leder måtte være kjent med, og retten mener derfor han har opptrådt grovt uaktsomt. Det at utskipingen av fisk skjedde over et kort tidsrom der Sandanger var på ferie, samt hvordan avtalen er håndtert internt i NRS, mener retten ikke endrer denne vurderingen.»

Retten mener derfor at Sandanger kan klandres for sin opptreden i slik grad at han kan holdes ansvarlig for NRS sitt økonomiske tap.