Nordland fylkesting krever nasjonale rammer for landbasert oppdrett

Nyheter
0

Stadig nye landbaserte oppdrettsanlegg planlegges langs nordlandskysten. Nå ber Nordland fylkesting Staten sette rammer for utviklingen.

– En slik helhetlig gjennomgang vil kunne dempe konfliktnivået langs kysten, gi næringslivet økt forutsigbarhet og gjøre fylkeskommunenes konsesjonsbehandling mer enhetlig, heter det i uttalelsen som ble vedtatt onsdag kveld.

Initiativtaker Håkon Møller fra Miljøpartiet De Grønne er glad for at uttalelsen fikk bred tilslutning på fylkestinget.

Håkon Møller, MDG Nordland

Konfliktnivå
– Det er et stort behov for å styre utviklinga i en mer bærekraftig retning. Det er fylkeskommunene som gir tillatelsene, samtidig er både naturen og næringsaktørene tjent med å få på plass ett felles regelverk for hele landet, sier Møller.

Les også: Arealkonflikter knyttet til landbasert oppdrett: – Jeg lurer på om vi vil ha en kyst med sprengte holmer

Flere steder i Nordland, som ved Feøya i Fleinvær og Toft i Brønnøy kommune, har planene ført med seg et høyt konfliktnivå og stort engasjement. Møller mener det haster å få på plass et tydelig rammeverk.

– Flere har dratt paralleller til diskusjonen rundt vindkraft på land, og det er forståelig. Her snakker vi om moderne industrianlegg som ikke kan plasseres hvor som helst. Vi trenger klare definisjoner på hvor og hvordan dette skal gjøres i fremtiden, mener Møller.

Utfordringer
Uttalelsen ble vedtatt med stemmer fra Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Sosialistisk
Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Rødt.

I denne står det følgende:

«Langs norskekysten dukker det stadig opp nye initiativ for fiskeoppdrett på land. Denne utviklingen gir både fordeler og nye utfordringer. Landbasert oppdrett kan bidra til å løse eller redusere utfordringer knyttet til rømming, lus og partikulære utslipp. Gjenbruk av fiskeslam kan gi bedre ressursutnyttelse og ringvirkninger for relaterte næringer. Nye utfordringer er gjerne knyttet til arealbehov og konflikter med eksisterende næringer, naturmangfold eller andre interesser. Avhengig av belig enhet kan tilkobling til infrastruktur, som tilgang til elektrisk kraft, være krevende. Det samme gjelder muligheten for tilbakeføring av areal når driften opphører.

I regjeringens havbruksstrategi, som ble lansert i sommer, er man oppmerksom på de nye problemstillingene landbasert oppdrett fører med seg. Under pkt. 8.3 Havbruk
på land står følgende:

Problemstillingene som er beskrevet over viser at det er behov for en helthetlig
gjennomgang av rammebetingelsene for akvakultur på land med hensyn til blant annet tillatelser i sjø, fiskehelse og smitteveier (biosikkerhet), miljø og arealbruk i strandsonen. En slik helhetlig gjennomgang vil kunne dempe konfliktnivået langs kysten, gi næringslivet økt forutsigbarhet og gjøre fylkeskommunenes konsesjonsbehandling mer enhetlig.

Nordland fylkesting ber derfor om at det igangsettes et arbeid med sikte på å få på
plass et helhetlig, nasjonalt rammeverk for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling
innen landbasert oppdrett.»

Les også: 109 selskaper vil produsere laks på land. Og mange av dem nærmer seg realisering

Aquaculture Innovations planlagte anlegg på Toft ved Brønnøysund. Illustrasjon: Aquaculture Innovation