Nedtrekkene er ikke Stortingets vilje

Meninger
0

iLaks publiserte 16. april en artikkel der fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth kommenterer kravet om å utsette nedtrekkene av oppdretternes maksimale produksjon i PO3 og PO4 som er vedtatt iverksatt fra høsten 2024.

I artikkelen siteres Myrseth slik: «Trafikklysordningen er politisk vedtatt i Stortinget. Jeg har ingen myndighet til å gå utover det, og forholder meg til vedtaket.» Hun uttaler videre, i en kommentar om de 14 ordførerne som har ønsket nedtrekket utsatt: «Jeg forstår godt at de lokalt er opptatt av å ivareta sitt næringsliv. Det er viktig for oss også. Jeg må uansett forholde meg til Stortingets vedtak.»

Dette gir inntrykk av at fiskeri- og havministeren mener at nedtrekkene i PO3 og PO4 i år følger av Stortingets vedtak om trafikklysordningen.

Dette er åpenbart uriktig.

Stortinget har behandlet nedtrekksadgangen i trafikklysordningen i to runder. Den første er behandlingen av Stortingsmelding 16 (2014-15) i 2015. Den andre er vedtakelsen av akvakulturloven § 9 tredje ledd i 2019. Denne lovbestemmelsen fastslår at departementet kan vedta nedtrekk dersom det er nødvendig ut fra hensynet til miljøet.

Innholdet i Stortingets vedtak er helt klare. Stortinget fastslår at Nærings- og Fiskeridepartementet har adgang til å vedta nedtrekk dersom departementet finner at en rekke vilkår er oppfylt. Stortingets vedtak i trafikklysordningen pålegger ikke NFD å vedta nedtrekk.

Stortinget har på den annen side satt strenge krav til den saksbehandling som må gjennomføres før departementet vedtar et så sterkt inngripende vedtak som et nedtrekk. Det er grunn til å spørre om NFD har oppfylt disse kravene før forskriften som påla nedtrekk ble publisert 26. mars i år. En stor mengde uttalelser ble levert innen høringsfristen 15. mars. Her ble det blant annet belyst om vedtak om nedtrekk fra høsten 2024 var miljømessig nødvendig. NFD kan vanskelig ha gitt disse høringsuttalelsene en forsvarlig saksbehandling i tråd med forvaltningsloven før nedtrekket ble besluttet en drøy uke etterpå.

Det er derfor dessverre saklig grunn til å reise spørsmål ved om nedtrekkene i PO3 og PO4 har fått en lovlig og forsvarlig saksbehandling i NFD før de ble fastsatt rett før påske. Fiskeri- og havministerens uttalelser til iLaks 16. april styrker inntrykket av uforsvarlig saksbehandling.