Mowi: – Vi er bekymret for at ikke å bli inkludert i taksonomien på et tidlig tidspunkt, vil ha en negativ innvirkning på industrien

Nyheter
1267

Mowi har levert et høringsinnspill til EU-kommisjonen angående det nye klassifiseringssystemet (taksonomien) for grønne investeringer.

I oktober i fjor kunne iLaks fortelle at havbruk og sjømat ikke var inkludert i EUs klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter. Systemet, som delvis innføres i 2021 og blir en del av norsk lov gjennom EØS-avtalen, bestemmer hva som kan defineres som bærekraftig aktivitet for investeringsformål i EU. Systemet skal også gjøre det lettere å skille mellom investeringene som er bærekraftig og hvilke som ikke er det.

Du kan for øvrig lese mer om status i arbeidet på Sjømat Norges hjemmesider.

Høringsinnspill
Mowi ba også i oktober om et møte med Nærings- og fiskeridepartementet, der de ønsket å få vite hvordan departementet arbeidet med å få havbruksnæringen inkludert i taksonomien, samt hvordan selskapet best mulig kunne bidra til dette i sitt arbeid.

– Da EU allerede er kommet langt i sitt arbeid med taksonomien, er det vår oppfatning at det haster med å få havbruksnæringen på radaren, skrev kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland til departementet.

Nå har Mowi også levert et høringsinnspill til EU-kommisjonen i anledning saken. I brevet, som iLaks har fått innsyn i, skriver Mowi at de vil ta opp to bekymringer:

«Havbruk bør inngå som aktivitet i taksonomien» og «Kommisjonen bør kommunisere at bærekraftige aktiviteter, og i sin tur selskaper som representerer slike aktiviteter, som ennå ikke er inkludert i taksonomien, likevel er bærekraftige og grønne investeringer».

«Viktig at akvakultur bygger bro over gapet»
Mowi viser til at EU, blant annet gjennom den såkalte «Farm to Fork»-strategien, har uttalt at produksjonen av mat fra havet må økes for å kunne brødfø en voksende verdensbefolkning på en bærekraftig måte. 

Mowi trekker også fram at de to år på rad har toppet Coller FAIRR Protein Index, som rangerer de største globale kjøtt-, meieri- og fiskeprodusentene ved å se på risikofaktorer fra bruk av antibiotika til avskoging og brudd på arbeideres rettigheter.

«Med villfangstfiskeri under økende press og en økende global befolkning å mate, er det viktig at akvakultur bygger bro over gapet, og antar en stadig større rolle i å gi bærekraftig matsikkerhet for planeten», argumenterer Mowi.

Ekspertgruppen, som la frem et endelige forslaget til merkesystemet i fjor, publiserte en liste over 70 økonomiske aktiviteter som defineres som å bidra til å kutte klimautslipp og 68 aktiviteter som bidrar til klimatilpasning. I brevet skriver Mowi at de erkjenner at fiskeri og havbruk ikke er inkludert blant disse aktivitetene, men legger samtidig til at «…vi mener at akvakultur og lakseoppdrett bør inngå i taksonomien allerede på dette tidspunktet på grunn av deres iboende grønne og betydelige bidrag til klimamålene».

Mowi mener de også har unik kunnskap om bærekraft og beste praksis i akvakultur. Derfor tilbyr selskapet eksperthjelp til EU, i form av bærekraftsdirektør Catarina Martins, som de mener kan hjelpe til med å definere fremtidige kriterier for havbruk i plattformen for bærekraftig økonomi.

Frykter negativ innvirkning
Mowi skriver videre at fordi taksonomien ikke er uttømmende liste over økonomiske aktiviteter i det europeiske næringslivet, er det mange bekymringer knyttet til aktiviteter som ennå ikke er inkludert i den.

Ola-Helge Hjetland. FOTO: Ole Alexander Saue/Medier24.no

«Selv om vi forstår at disse vil bli lagt til gradvis, er vi bekymret for at ikke å bli inkludert i taksonomien på et tidlig tidspunkt, vil ha en negativ innvirkning på industrien vår», skriver Mowi, og legger til:

«Mowi foreslår at kommisjonen utvikler en klar ramme for å veilede markedsaktører og finansielle aktører om hvordan man skal håndtere ikke-klassifisert virksomhet, for å sikre at ingen økonomiske aktiviteter blir feilaktig sett på som ikke-kompatible bare fordi de ennå ikke er inkludert i taksonomien».

Etter det iLaks kjenner til er det kommet inn rundt 40.000 høringsinnspill, og Mowi har ennå ikke fått tilbakemelding på sitt. Høringinnspillet til Mowi er signert av kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland. I en e-post til iLaks skriver han:

– Verden er avhengig av at det produseres mer mat fra havet på en bærekraftig og klimavennlig måte. Derfor er det viktig at havbruk blir anerkjent som en positiv bidragsyter og klassifisert som grønn av EU. Norske myndigheter, næringsorganisasjonene og selskapene må nå sammen sørge for at havbruksnæringen blir inkludert i EU sin taksonomi og klassifisert på en korrekt og faktabasert måte.