Mowi fortsetter å øke smoltproduksjonen: Vil tredoble i Øyerhamn

Nyheter
0

Selskapet vil rive det gamle gjennomstrømningsanlegget.

Mowi skal skyte inn tre milliarder kroner i ferskvannsanlegg i 2022. Ingen andre deler av virksomheten vil motta større investeringer.

Nå er turen kommet til Øyerhamn.

Les også: Mowi utvider: Vil produsere opp mot 20 millioner smolt på Nordheim

Skal rives
«Mowi søker om utvidelse av produksjonen fra 2,5 mill stk settefisk og 250 tonn produksjon i året til opp mot 15 mill stk settefisk og med inntil 6.600 tonn levert mengde fisk årlig. Anlegget søker om å få produsere en stor settefisk på opp mot eitt kg med bruk av ferskvann og sjøvann. Det gamle gjennomstrømningsanlegget skal rives, og det skal bygges nytt RAS-anlegg,» heter det i søknadspapirene som er sendt inn til Kvinnherad kommune.

Øyerhamn, som ligger på Varaldsøy i Hardangerfjorden, er et av Mowis eldste settefiskanlegg. Anlegget ble tatt i bruk samtidig som anlegget i Tveitevåg på Askøy, for å produsere Mowis aller første settefisk på 60-tallet.

Les også: Ringen er sluttet: Her produserte Mowi sin første lakseyngel

«Anlegget planlegger en årlig produksjon som antallsmessig kan komme til å variere mellom 6 og 15 mill stk. sjøklar settefisk innenfor en snittstørrelse mellom 100 og 1000 gram, og med inntil 6600 tonn levert mengde fisk årlig. Med en antatt biologisk fôrfaktor på 0,89 og frasortering av den minste fisken underveis, vil det til denne produksjonen medgå opp til 5874 tonn fôr årlig.»

Redusert produksjonstid
Settefisken fra Øyerhamn vil fortsette å forsyne Mowis sjøanlegg i Region Sør.

«En utvidelse ved anlegget vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger, både ved trygging av arbeidsplassene, og samlet sett ved å kunne tilpasse antall smolt samt smoltstørrelse til Mowi Region Sør sine sjøanlegg i regionen. Anleggets kunder vil også få tilført en større og mer robust settefisk som vil gi redusert produksjonstid i sjø, redusert svinn, redusert tidsrom for lusepåslag og økt lønnsomhet og derav bedre fiskevelferd. Anlegget vil også gi miljømessige positive ringvirkninger ved at det bygges i henhold til NS 9416 der det benyttes best tilgjengelig teknologi og vil således bli svært rømningssikkert,» heter det videre i søknadspapirene.