Mowi utvider: Vil produsere opp mot 20 millioner smolt på Nordheim

Nyheter
0

Søker om utvidelse av RAS-anlegg i Aure kommune i Møre og Romsdal.

Mowi har en omfattende satsing på ferskvannsanlegg. Ifølge finansdirektør Kristian Ellingsen er det satt av 300 millioner euro, vel tre milliarder kroner, til dette formålet i 2022. Ingen andre virksomhetsområder blir det investert mer i inneværende år.

Blant smoltanleggene som iLaks tidligere har omtalt i denne sammenhengen er Mowi Agder Smolt, Flø, Vågafossen, Fjæra og Haukå.

Nå har Mowi også søkt Aure kommune om å utvide virksomheten ved Nordheim.

RAS
«Mowi ASA avd. Nordheim i Aure kommune søker om utvidelse av produksjon til 9.000 tonn for å kunne produsere mellom 7 og 20 millioner smolt/postsmolt med en snittstørrelse på mellom 0,25 og 1,0 kg. Anlegget på Nordheim har vært driftet med resirkuleringsteknologi siden 2009, og driftspersonell ved anlegget har meget god erfaring med drift av denne type anlegg. I dag drives det med både fosforfelling og denitrifikasjon i renseprosessene, og har i tillegg et svært lavt vannforbruk. Anlegget er således ett av de mest moderne anlegg i landet, der en benytter best tilgjengelig teknologi,» heter det i søknadspapirene som iLaks har fått innsyn i.

Dronebilde av anleggsarbeidet tatt i i september ved Nordheim Settefiskanlegg. Siste trinn i byggeprosessen er beregnet til august 2018,. FOTO: Marine Harvest

Storsmolt
«Anlegget planlegger en årlig produksjon på tre puljer à 4,2 millioner sjødyktig settefisk på i gjennomsnitt 700 gram. Det utgjør til sammen 8.820 tonn fisk levert årlig. Med et beregnet svinn underveis i produksjonen på ca. 2 %, blir det en biologisk produksjon på 9.000 tonn fisk med et forbruk av fôr på 8.100 tonn årlig.»

Til utvidelsen trenger smoltanlegget mer vannforsyninger.

«Anlegget henter vann fra Sagvikvatnet og for å sikre nok vann overfører anlegget i tillegg inntil 15 m³/min med vann fra nabovassdraget Hållåelven til Sagvikvatnet. Anlegget har vassdragskonsesjon fra NVE fra 14. februar 2012 for et gjennomsnittlig årlig vannuttak på 8 m³/min og med et maksimalt uttak på inntil 22 m³/min, samt regulering av Sagvikvatnet med 2,1 m mellom. Foreliggende utvidelse vil skje med god margin innenfor nåværende vassdragskonsesjon. Det er rettet henvendelse til NVE, men det er ennå ikke mottatt svar på denne,» fremgår det videre av søknadspapirene.