Med konsesjon på plass starter jakten på to milliarder kroner til ørretanlegg i Ringebu

Nyheter
0

DRIVA Aquaculture er gjennom sitt heleide datterselskap Frya Oppdrett tildelt akvakulturtillatelse for settefisk- og matfiskproduksjon på sin lokalitet i Frya Næringspark i Ringebu kommune.

Tillatelsen gjelder settefiskproduksjon, avgrenset til et antall på inntil 6.000.000 stk. pr. år, med snittvekt 90 gram og tillatelse til matfiskproduksjon med 6.000 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB).

Det var Innlandet Fylkeskommune som 20. juni godkjente akvakulturvirksomhet på selskapets tomt i Frya Næringspark for matfiskproduksjon av ørret, laks eller regnbueørret, fremgår det av en pressemelding.

Selskapet har også søkt om hold av stamfisk (100 MTB), og her har Statsforvalteren og Mattilsynet gitt sine tillatelser. Det er Fiskeridirektoratet som godkjenner hold av stamfisk og selskapet forventer at også denne er på plass om kort tid.

Fjellørret
Selskapet skal produsere matfisk av fjellørret (Salmo trutta) med en gjennomsnittlig slaktevekt på 3,5 kg. Kun noe av volumet vil bli solgt i Norge, mens størsteparten vil bli eksportert.

Stamfisker med vekt på mer enn 6 kg. Denne fjellørreten er en del av avlsprogrammet som selskapet startet opp i 2018. Programmet sørger for den beste genetikken til oppdrett av fjellørret og tilstrekkelig med rogn til produksjonen. Foto: Driva Aquaculture

– Det er en økende etterspørsel etter større artsmangfold og produktsegmentering i markedet. Forbrukerne søker mer variasjon utenom tradisjonell laks, og det åpner dører for innovasjon og differensiering. I dette behovet passer vår fjellørret perfekt inn, sier Stein Kjartan Vik, som er styrets leder i både DRIVA Aquaculture, og for selskapet som har fått godkjent tillatelsen Frya Oppdrett.

Forutsatt at selskapet får nødvendig finansiering på plass planlegges det med byggestart våren 2024, som betyr at første fisk til markedet vil bli slaktet senhøsten 2027. DRIVA har allerede erfarne investorer og toppledere fra fiskeoppdrett og matfiskproduksjon inne på eiersiden og i styret.

To milliarder
Byggetiden er foreløpig beregnet til to år og innebærer en anleggsinvestering på nærmere to milliarder kroner. Oppstart av detaljprosjekteringen starter i løpet av sommeren og foreløpige estimater kan endre seg etter hvert som prosjektet tar mer form.

Det skal bygges et såkalt vertikalt integrert anlegg på Frya. Dette betyr at det skal bygges et anlegg for stamfisk, settefisk- og matfiskproduksjon, samt slakteri på samme lokasjon. I tillegg vil anlegget ha fasiliteter som håndterer etter hvert svært verdifulle biprodukter som avløpsslam og bi-produkter fra slakteprosessen. Biproduktene vil igjen bli anvendt iblant annet gjødsel- og fiskeolje/omega3-produksjon. Det er snakk om betydelige volumer som gjør at disse hver seg også representerer vesentlig virksomhet, i tillegg til kjernevirksomheten, som er matfiskproduksjon av høykvalitets fjellørret.

DRIVA Aquaculture ble startet i 2016 med målsetting om å etablere et tilsvarende anlegg på Oppdal. Dette prosjektet er blitt kraftig forsinket grunnet at søknaden om akvakulturtillatelse først ble avslått av Mattilsynet og nå er til klagesaksbehandling hos Nærings- og Fiskeridepartementet. Selskapet håper på en avklaring i løpet av høsten for prosjektet på Oppdal.

Milepæl
Gudbrandsdal fisk, som også er eid av DRIVA, har planer om å etablere tilsvarende produksjon av fjellørret på Otta i Sel kommune. Dette er et prosjekt som foreløpig er i tidligfase, der selskapet forventer at søknad om akvakulturkonsesjon blir levert i løpet av 2024.

Ettersom Frya nå har fått godkjent akvakulturtillatelse betyr det at det blir utbygging først på Frya, men DRIVA har en klar målsetting om at både Oppdal og Otta skal realiseres. Dette innebærer at DRIVA-konsernet vil oppnå en matfiskproduksjon på mer enn 20.000 tonn når alle lokaliteter er bygd ut og i full drift. Lokalitetene Frya, Oppdal og Otta ligger gunstig til i forhold til hverandre med kun 1-2,5 times kjøretur imellom og med kort vei til fisketerminalen på Gardermoen og verdensmarkedene.

– Dette er en gigantisk milepæl i selskapets historie. Vi opplever at hele søknadsprosessen har vært effektiv for Frya. Det har vært en god dialog med aktuelle sektormyndigheter og tildelingsmyndigeten Innlandet Fylkeskommune gjennom hele søknadsprosessen. Ikke minst har Ringebu kommune administrativt og politisk vist både vilje og stor handlekraft. Dette har vært helt avgjørende for at vi kun tre år etter at søknadsprosessen startet på Frya i dag har fått godkjent tillatelsen for prosjektet. Med mottakelsen vår fisk allerede har fått i markedet er vi trygge på at dette blir en suksess, sier Olav Skjøtskift, administrerende direktør i DRIVA Aquaculture og datterselskapet FRYA Oppdrett.